Przetwarzanie danych osobowych pracowników po wdrożeniu RODO
 1. Od pracowników zbiera się następujące dane:
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • inne dane osobowe pracownika, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Wskazówka!

 • W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 pojawiły się istotne dla pracodawców zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników.
 • W szczególności zgodnie z proponowanymi zapisami przetwarzanie przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w Kodeksie pracy będzie dopuszczalne za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnie nie lub pracownika i tylko wtedy, gdy jest to dla niej korzystne.
 • Brak takiej zgody lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.
 1. W celu realizacji obowiązku informacyjnego administrator danych przekazuje pracownikowi klauzulę informacyjną w dwóch egzemplarzach: jeden dla pracownika, drugi, po podpisaniu, pracownik oddaje administratorowi danych.

 

Wzór klauzuli informacyjnej dla pracowników

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………….......................................................…

Inspektorem ochrony danych w ……………………… jest Pan/Pani ……….… (dane kontaktowe) ………..…...............

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ……................…............. (wpisać cel), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/art. 6 ust. 1 lit. b/art. 6 ust. 1 lit. c/art. 6 ust. 1 lit. d/art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WSKAZÓWKA!

RODO określa następujące podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 •  
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie ZUS, Urząd Skarbowy ……...................................................…….

WSKAZÓWKA!

Należy wymienić wszystkie podmioty, które będą odbiorcami danych pracowników, np. ZUS, Urząd Skarbowy, bank, firma ubezpieczeniowa itp.

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem