Przetwarzanie danych wrażliwych w zakresie rozliczania czasu pracy

W dziale „Ewidencja czasu pracy a RODO” wskazano, czym różni się ewidencja czasu pracy od listy obecności. Podkreślono także, że w kontekście RODO najczęstszy błąd dotyczący prowadzenia tych dokumentów sprowadza się do umieszczania na listach obecności dostępnych dla wszystkich pracowników informacji o przyczynach absencji danego pracownika w pracy, co jest niedopuszczalne z uwagi na to, że może w ten sposób dojść do nieuprawnionego ujawnienia informacji o stanie zdrowia pracownika.

Wskazane wyżej przypadki nie są jedynymi sytuacjami, kiedy w kontekście rozliczania czasu pracy może dojść do przetwarzania danych wrażliwych pracowników.

Przetwarzanie danych wrażliwych pracowników

Przepisy RODO wyraźnie definiują informacje, które należy uznać za dane „wrażliwe”, zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 RODO: „zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby”.

W przepisach polskiego Kodeksu pracy dokładnie okreś­lono sytuacje, w których pracodawca może tego rodzaju dane przetwarzać. Oczywistym jest, że tego typu dane mogą być przetwarzane w sytuacjach, w których przepisy prawa wyraźnie do tego obligują pracodawcę, np. gdy przetwarza...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem