Rejestr czynności przetwarzania danych pracowników po wdrożeniu RODO

Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez dział kadr.

W rejestrze tym zamieszcza się następujące informacje:

  1. imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych,
  2. cele przetwarzania,
  3. opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
  4. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych,
  5. gdy ma to zastosowanie – informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń,
  6. jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
  7. jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

 

  1. Rejestr czynności przetwarzania danych jest prowadzony w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej.

 

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych: ……………………………...........……………

 

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych (jeśli jest wyznaczony):

………………………………………………………....……………………………

 

Cele przetwarzania

Kategorie osób, których dane dotyczą

Kategorie danych osobowych

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane

Nazwa państwa trzeciego lu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem