Rejestr czynności przetwarzania danych pracowników po wdrożeniu RODO

Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez dział kadr.

W rejestrze tym zamieszcza się następujące informacje:

  1. imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych,
  2. cele przetwarzania,
  3. opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
  4. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych,
  5. gdy ma to zastosowanie – informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń,
  6. jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
  7. jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

 

  1. Rejestr czynności przetwarzania danych jest prowadzony w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej.

 

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych: ……………………………...........……………

 

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych (jeśli jest wyznaczony):

………………………………………………………....……………………………

 

Cele przetwarzania

Kategorie osób, których dane dotyczą

Kategorie danych osobowych

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane

Nazwa państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, której
dane są przekazywane

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1

Rekrutacja pracowników

Kandydaci do pracy

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach
zawodowych

Dane nie są przekazywane innym
podmiotom

Nie dotyczy

Po zakończeniu procesu
rekrutacyjnego

Zamykane szafy w zamykanych pokojach, do których mają dostęp tylko upoważnione
osoby

Realizacja umowy o pracę

Pracownicy

Dane identy­fi­kacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem pracy

ZUS, Urząd Skarbowy

Nie dotyczy

50 lat zgodnie z art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwal­nym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217)

Zamykane szafy w zamykanych pokojach, do których mają dostęp tylko upoważnione osoby, system alarmowy, dostęp programu kadrowo-płacowego po zalogowaniu się z użyciem hasła, antywirus