Rejestr kategorii przetwarzania

RODO rozróżnia dwa rejestry, tzn. rejestr czynności przetwarzania danych oraz rejestr kategorii przetwarzania danych:

  • rejestr czynności prowadzi administrator danych dla swoich danych,
  • rejestr kategorii przetwarzania prowadzi podmiot przetwarzający dla danych, które zostały mu powierzone.

WAŻNE!

Rejestr kategorii przetwarzania to dodatkowy rejestr, który nie zastępuje rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający powierzone dane ma także dane, dla których jest on sam administratorem.

Rejestr kategorii przetwarzania musi zawierać (art. 30 RODO):

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych; koniecznie należy podać administratora danych, który powierzył dane;
  • kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów, z uwzględnieniem, czy są to dane zwykłe, czy wrażliwe;
  • informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi – dokumentację odpowiednich zabezpieczeń; 
  • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem