Rejestracja pacjenta na wizytę lekarską

Celem, jaki powinien przyświecać rejestracji pacjenta, jest zapewnienie, aby osoby trzecie nie uzyskały w sposób nieuprawniony informacji o pacjencie, w tym o jego stanie zdrowia. W zależności od tego, czy rejestracja będzie odbywała się osobiście, czy telefonicznie, można zastosować następujące rozwiązania.

Rejestracja osobista

Przy rejestracji osobistej należy wyznaczyć miejsce, które umożliwi pacjentowi podanie jego danych osobowych w sposób swobodny, ale jednocześnie z poszanowaniem jego intymności i godności. Miejsce do rejestracji powinno być przy tym wyraźnie oznaczone. Podczas rejestracji w miejscu tym powinien znajdować się wyłącznie jeden pacjent ewentualnie osoba towarzysząca (np. rodzic małoletniego dziecka). W wydzielonym miejscu do rejestracji powinna znajdować się informacja, iż może tam przebywać tylko osoba obsługiwana. Warto zadbać o odpowiednie fizyczne wydzielenie miejsca do rejestracji (np. osobne pomieszczenie do rejestracji, oddzielenie strefy rejestracji barierką).

Pracownik obsługujący pacjenta powinien czuwać nad tym, aby w trakcie rejestracji inni pacjenci nie podchodzili do stanowiska rejestracji, a jeżeli zajdzie już taka okoliczność, wstrzymać na chwilę ten proces aż do momentuoddalenia się osoby trzeciej.

Rejestrując pacjenta na wizytę, należy zweryfikować jego tożsamość. Można w tym celu poprosić go o okazanie dowodu tożsamości. Takiego dowodu nie należy kserować. Chodzi tylko o weryfikację tożsamości. Jeżeli pacjent nie będzie dysponował dowodem tożsamości bądź nie będzie chciał go okazać, wówczas można poprosić go o podanie nr PESEL bądź innego numeru – informację taką można pobrać ustnie bądź pisemnie (na kartce). Kartkę z danymi po dokonaniu rejestracji należy niezwłocznie zniszczyć.

Rejestracja telefoniczna

W przypadku rejestracji telefonicznej osoba obsługująca pacjenta będzie zmuszona czasami do powtórzenia podanych jej danych osobowych bądź upewnienia się, iż właściwie usłyszała przekazywane info...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem