Rejestracja pacjenta na wizytę lekarską

Celem, jaki powinien przyświecać rejestracji pacjenta, jest zapewnienie, aby osoby trzecie nie uzyskały w sposób nieuprawniony informacji o pacjencie, w tym o jego stanie zdrowia. W zależności od tego, czy rejestracja będzie odbywała się osobiście, czy telefonicznie, można zastosować następujące rozwiązania.

Rejestracja osobista

Przy rejestracji osobistej należy wyznaczyć miejsce, które umożliwi pacjentowi podanie jego danych osobowych w sposób swobodny, ale jednocześnie z poszanowaniem jego intymności i godności. Miejsce do rejestracji powinno być przy tym wyraźnie oznaczone. Podczas rejestracji w miejscu tym powinien znajdować się wyłącznie jeden pacjent ewentualnie osoba towarzysząca (np. rodzic małoletniego dziecka). W wydzielonym miejscu do rejestracji powinna znajdować się informacja, iż może tam przebywać tylko osoba obsługiwana. Warto zadbać o odpowiednie fizyczne wydzielenie miejsca do rejestracji (np. osobne pomieszczenie do rejestracji, oddzielenie strefy rejestracji barierką).

Pracownik obsługujący pacjenta powinien czuwać nad tym, aby w trakcie rejestracji inni pacjenci nie podchodzili do stanowiska rejestracji, a jeżeli zajdzie już taka okoliczność, wstrzymać na chwilę ten proces aż do momentuoddalenia się osoby trzeciej.

Rejestrując pacjenta na wizytę, należy zweryfikować jego tożsamość. Można w tym celu poprosić go o okazanie dowodu tożsamości. Takiego dowodu nie należy kserować. Chodzi tylko o weryfikację tożsamości. Jeżeli pacjent nie będzie dysponował dowodem tożsamości bądź nie będzie chciał go okazać, wówczas można poprosić go o podanie nr PESEL bądź innego numeru – informację taką można pobrać ustnie bądź pisemnie (na kartce). Kartkę z danymi po dokonaniu rejestracji należy niezwłocznie zniszczyć.

Rejestracja telefoniczna

W przypadku rejestracji telefonicznej osoba obsługująca pacjenta będzie zmuszona czasami do powtórzenia podanych jej danych osobowych bądź upewnienia się, iż właściwie usłyszała przekazywane informacje. W związku z tym w celu zapewnienia poufności przekazywanych informacji miejsce rejestracji telefonicznej powinno znajdować się w odrębnym pomieszczeniu, z dala od głównej recepcji bądź z dala od miejsca przebywania pacjentów oczekujących na wizytę.
Można także zastanowić się nad wprowadzeniem rejestracji elektronicznej, która będzie gwarantowała bezpieczeństwo wprowadzanych danych.

Wywoływanie pacjenta z poczekalni

Kolejnym problemem jest wywoływanie pacjenta z poczekalni. Pojawiły się pomysły, aby nadawać pacjentom pseudonimy, co jednak wydaje się raczej rozwiązaniem humorystycznym, a w niektórych sytuacjach może naruszać godność pacjenta.
Często w gabinetach lekarskich czy poradniach zdrowia pacjent podczas rejestracji otrzymuje numer. Można więc wezwać pacjenta do gabinetu właśnie po tym numerze. Jest to neutralna informacja dla osoby trzeciej, która nie ujawnia żadnych danych, tym bardziej danych dotyczących zdrowia. Niedopuszczalne byłoby oczywiście wywołanie pacjenta, wskazując na problem medyczny, z jakim się pojawił. Innym rozwiązaniem jest umawianie pacjentów na godzinę. Wówczas, wywołując pacjenta, można podać godzinę wizyty oraz imię pacjenta.
Droższym rozwiązaniem, ale jak najbardziej możliwym do wprowadzenia, jest system elektroniczny. Pacjent pobiera numerek, który następnie jest wyświetlany nad gabinetem.