Rejestrowanie czynności przetwarzania

Analizując zakres czynności, jakie powinien wykonywać dział IT w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, należy zwrócić także uwagę na dokumentowanie. Art. 30 RODO wskazuje bowiem szczegółowo, jakie informacje powinny znaleźć się w rejestrze czynności przetwarzania. Zgodnie z powołanym przepisem w rejestrze czynności należy zamieścić następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
  2. cele przetwarzania;
  3. opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
  4. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach t...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem