Reklamodawca w kontekście RODO

Wejście w życie przepisów RODO wymusiło wiele zmian związanych z prowadzonym przez admi­nistratorów danych marketingiem, w tym w szczególności w zakresie kierowania reklamy i oferty handlowej do dotychczasowych oraz nowych klientów. Przepisy RODO szczególnie uwzględniają kwestie związane z marketingiem, z rozróżnieniem na te dwie grupy odbiorców.

Reklama kierowana do dotychczasowych klientów

Podstawą prawną kierowania reklamy do dotychczasowych klientów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym dopuszczalne jest przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W motywie 47 Preambuły RODO wyjaśniono, że uzasadnione interesy administratora mogą być podstawą prawną, o ile w świetle rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą, opartych na ich powiązaniach z administratorem nadrzędne nie są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Taki prawnie uzasadniony interes może istnieć np. w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, np. gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora lub działa na jego rzecz. Aby stwierdzić istnienie prawnie uzasadnionego interesu, należałoby w każdym przypadku przeprowadzić dokładną ocenę, w tym ocenę tego, czy w czasie i w kontekście, w którym zbierane są dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma rozsądne przesłanki, by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie danych w tym celu. Interesy i prawa podstawowe osoby, której dane dotyczą, mogą być nadrzędne wobec interesu administratora danych w szczególności w przypadkach, gdy dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, w której osoby, których dane dotyczą, nie mają rozsądnych przesłanek, by spodziewać się dalszego przetwarzania. (…). Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Nie ulega wątpliwości, że za takim rozumieniem „uzasadnionego interesu administratora danych” przemawia fakt, że dla przeciętnego konsumenta jest raczej oczywiste, że jeśli zakupił dany produkt czy usługę od konkretnego przedsiębiorcy, to on może zaproponować czy zareklamować inne swoje towary lub usługi, np. kupując spodnie, konsument może spodziewać się, że sprzedawca zaoferuje mu pasującą do nich koszulę czy marynarkę. Ten prosty przykład obrazuje, czym są „rozsądne przesłanki”, na podstawie których osoba, której dane dotyczą, spodziewa się, że administrator danych będzie w tym celu przetwarzał jej dane. W takich sytuacjach reklamodawca nie potrzebuje od osoby, której dane przetwarza, osobnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO: jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Co więcej, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. Jednocześnie administrator danych musi pamiętać, że najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie do wniesienia sprzeciwu.

Jeśli natomiast osoba...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem