RODO a outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy, zwany też body leasing albo leasingiem pracowniczym, to coraz bardziej popularne zjawisko. Realizacja tego typu usług może być jednak problematyczna na gruncie prawnym, z uwagi na to, że nie ma szczegółowych przepisów regulujących tę usługę, a wszelkie spory i wątpliwości muszą być rozstrzygane na podstawie istniejącego prawodawstwa.

Podobnie wygląda kwestia ochrony danych osobowych w tego typu usługach i również w takim przypadku należy oprzeć się na istniejących przepisach RODO.

Na czym polega outsourcing pracowniczy?

W celu prawidłowego określenia przepisów, które znajdują zastosowanie do outsourcingu pracowniczego, należy w pierwszej kolejności ustalić i zdefiniować, na czym polega body leasing. Najczęściej tego typu usługi oznaczają udostępnienie przez jeden podmiot (pracodawcę – administratora danych osobowych – dalej: ADO1) pracowników (lub współpracowników) innemu podmiotowi (administratorowi danych osobowych – dalej: ADO2), w zamian za wynagrodzenie.

W takim modelu przedsiębiorcy – ADO2 – zapewniają sobie okresowe wsparcie, najczęściej wyspecjalizowanego personelu, np. na potrzeby realizacji konkretnego projektu, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej rekrutacji. Jednocześnie zyskują możliwość elastycznego zarządzania polityką kadrową w swojej działalności.

Czy konieczne jest zawarcie umowy powierzenia?

W sytuacji, w której umowa outsourcingu pracowniczego została skonstruowana w sposób opisany wcześniej, nie ma konieczności zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych w trybie art. 28 RODO. Wynika to z faktu, że podmiot delegujący pracowników (ADO1) jest osobnym administratorem danych, który przetwarza dane osobowe tych pracowników w celach i w sposób przez siebie ustalony. Podobnie będzie działał podmiot-odbiorca, który korzysta z leasingu pracowniczego (ADO2) – on również będzie działał jako niezależny administrator danych. W takim przypadku mamy do czynienia z relacją administrator danych – administrator danych.

Oczywiście w praktyce konkretne modele współpracy w ramach outsourcingu pracowniczego mogą się różnić, w zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorcy i zapisów umowy określającej warunki leasingu pracowniczego. Gdyby współpraca w ramach leasingu pracowniczego została ukształtowana w ten sposób, że ADO2 nie tylko wynajmowałby pracowników od ADO1, ale także ci pracownicy wykonywaliby czynności dla ADO2, korzystając z infrastruktury wynajmującego-ADO1, np. w należących do niego pomieszczeniach, na jego sprzęcie, korzystając z udostępnionego przez niego oprogramowania, to wówczas pomiędzy ADO1 i ADO2 konieczne będzie zawarcie umowy powierzenia danych, zgodnie z art. 28 RODO, w której ADO2 będzie administratorem danych, a ADO1 podmiotem przetwarzającym. W takiej sytuacji przedmiotem umow...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem