RODO a współpraca z agencjami rekrutacyjnymi

Przepisy RODO oraz wprowadzone na ich podstawie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy kładą duży nacisk na ochronę danych osobowych pracowników. W Kodeksie pracy uregulowano bardzo szczegółowo zakres danych, jakie może pozyskać pracodawca zarówno od pracownika, jak i od kandydata do pracy.

Wobec sztywnych ram prawnych, w jakich pracodawcy mogą przetwarzać dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy, pojawia się pytanie, jak powinna wyglądać współpraca z agencjami rekrutacyjnymi, aby była zgodna z RODO.

To, jakie obowiązki będą ciążyły na pracodawcy i agencji rekrutacyjnej, będzie zależało od tego, jaki będzie model współpracy na potrzeby konkretnej rekrutacji.

Agencja rekrutacji jako podmiot przetwarzający

Pierwszym z modeli współpracy jest sytuacja, kiedy agencja rekrutacyjna działa jak podmiot przetwarzający. Pracodawca zleca agencji poszukiwanie kandydatów do pracy. W tym modelu agencja zatrudnienia publikuje ogłoszenie o pracę, prowadzi rozmowy rekrutacyjne. Cały czas jednak agencja zatrudnienia działa w imieniu i na rzecz pracodawcy. Od początku rekrutacji kandydaci do pracy wiedzą, do jakiej firmy aplikują.

W tym modelu to pracodawca od początku jest administratorem danych, zatem to on jest odpowiedzialny za dopełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO.
 

Wskazówka

Obowiązek przekazania klauzuli informacyjnej kandydatom do pracy może zostać w drodze umowy przeniesiony na agencję zatrudnienia.

W takiej sytuacji należy w umowie z agencją wyraźnie wskazać, że to ona odpowiada za dopełnienie obowiązku informacyjnego w imieniu pracodawcy.

W praktyce dobrym rozwiązaniem jest dołączenie do umowy z agencją klauzuli informacyjnej w formie załącznika i zobowiązanie agencji do przekazywania jej kandydatom do pracy w toku prowadzonej rekrutacji. Warto także doprecyzować, że klauzula ta powinna znajdować się w treści ogłoszenia o pracę, tak żeby nie było wątpliwości, w którym momencie klauzula ma zostać przekazana osobom, których dane dotyczą.

W ten sposób pracodawca będzie miał pewność, że treść klauzuli informacyjnej, którą dostaną kandydaci do pracy, będzie zgodna z ustalonym przez niego wzorem oraz zostanie przekazana w momencie zbierania danych osobowych od osób ubiegających się o zatrudnienie.


Dodatkowo należy pamiętać, że wybierając ten model współpracy, należy podpisać z agencją zatrudnienia umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jest to o tyle istotne, że w takiej umowie określa się obowiązki obu stron. Co więcej, podmiot przetwarzający musi dawać gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 

Wskazówka

Podpisując umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z agencją rekrutacyjną, należy pamiętać o tym, że powinna ona spełniać wszystkie wymogi wskazane w art. 28 RODO.

Co więcej, warto zwrócić uwagę na to, by w umowie szczegółowo uregulować kwestie, które w przypadku współpracy z agencją rekrutacyjną mogą mieć szczególne znaczenie, np. wskazane wyżej spełnienie obowiązku informacyjnego, ale także kwestie związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą (z art. 15–22 RODO).

Z treści art. 28 ust. 3 lit. e RODO wyraźnie wynika, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, podmiot przetwarzający pomaga administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.

W tej sytuacji należy zadbać, by w treści umowy z agencją rekrutacyjną znalazły się zapisy dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia danych, a także związane z reakcją na żądanie usunięcia danych lub wycofania zgody kandydata w zakresie danych, które przekazał na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.


Agencja zatrudnienia jako osobny administrator danych

W drugim modelu współpracy agencja zatrudnienia działa jako osobny administrator danych. Samodzielnie prowadzi rekrutację, także spośród kandydatów, których dane posiada w swoich zasobach. Agencja zatrudnienia działa zatem w tym przypadku we własnym imieniu, co oznacza, że dane kandydatów, które pozyska, mogą zostać w jej wewnętrznych zasobach. Pozyskuje ona bowiem kandydatów nie tylko na potrzeby tej jednej rekrutacji, ale może je wykorzystać także w innych rekrutacjach, na rzecz innych pracodawców.

W takim przypadku to agencja zatrudnienia jest zobowiązana do wypełniania wymogów RODO w zakresie spełniania obowiązku informacyjnego, prawidłowego pozyskania zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zabezpieczenia danych.

Pracodawca zostaje administratorem osób poszukujących pracy w momencie, w którym dane te zostaną mu udostępnione przez agencję zatrudnienia. W takim przypadku udostępnienie danych zazwyczaj odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), czasami na podstawie umowy zawartej z agencją zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 

Ważne

Pozyskując dane osobowe kandydatów do pracy od agencji zatrudnienia w modelu, w którym to agencja jest administratorem danych, pracodawca musi pamiętać o tym, że otrzymując od agencji dane osobowe wybranych kandydatów do pracy, staje się administratorem tych danych.

W tej sytuacji powinien dopełnić wobec wybranych kandydatów obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, administrator zobowiązany jest do spełnienia wobec tej osoby obowiązku informacyjnego.

Warto pamiętać, że taką klauzulę należy przekazać niezależnie od tego, czy dana osoba zostanie zatrudniona, czy też nie.


Czy prowadzenie „ukrytych rekrutacji” jest dopuszczalne?

Korzystanie przez pracodawców z agencji rekrutacji często ma na celu przeprowadzanie „ukrytej rekrutacji”, w trakcie której kandydaci przesyłają swoje aplikacje na podane stanowisko pracy, nie wiedząc jednocześnie, kto miałby być ich przyszłym pracodawcą.

Do tej kwestii odniósł się Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który w wydanym w październiku 2018 r. poradniku „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”[1] na str. 14 wskazał, że prowadzenie „ukrytych rekrutacji jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, ponieważ osoba, która przesyła swoje dokumenty aplikacyjne, nie wie, kto zbiera jej dane osobowe i wobec jakiego podmiotu może realizować swoje prawa”. W przedmiotowym poradniku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazał ponadto,
że przekazanie klauzuli informacyjnej w odpowiedzi na otrzymaną aplikację również nie jest wystarczające do prawidłowego spełniania obowiązku informacyjnego. Obowiązek informacyjny powinien bowiem zostać zrealizowany już na etapie zbierania danych. Słusznie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazał, że kandydat do pracy musi wiedzieć, komu przekazuje swoje dane osobowe. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy coraz częściej dochodzi do prób wyłudzenia danych przez podmioty, które pod pozorem prowadzenia rekrutacji tworzą bazy danych do własnych celów.
 

Wskazówka

Pracodawca, któremu zależy, żeby przeprowadzić ukrytą rekrutację, może to zrobić, korzystając z usług agencji zatrudnienia w opisanym wyżej modelu, w którym to agencja zatrudnienia będzie administratorem danych.

W takim przypadku to agencję zatrudnienia będą obciążały obowiązki wynikające z RODO, a tożsamość pracodawcy może zostać ujawniona dopiero na etapie przekazania mu aplikacji wstępnie wybranych kandydatów.

Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji agencja zatrudnienia powinna uzyskać zgodę kandydatów na przekazanie ich danych potencjalnemu pracodawcy.


 

  1. //uodo.gov.pl/pl/138/545