RODO a współpraca z agencjami rekrutacyjnymi

Przepisy RODO oraz wprowadzone na ich podstawie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy kładą duży nacisk na ochronę danych osobowych pracowników. W Kodeksie pracy uregulowano bardzo szczegółowo zakres danych, jakie może pozyskać pracodawca zarówno od pracownika, jak i od kandydata do pracy.

Wobec sztywnych ram prawnych, w jakich pracodawcy mogą przetwarzać dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy, pojawia się pytanie, jak powinna wyglądać współpraca z agencjami rekrutacyjnymi, aby była zgodna z RODO.

To, jakie obowiązki będą ciążyły na pracodawcy i agencji rekrutacyjnej, będzie zależało od tego, jaki będzie model współpracy na potrzeby konkretnej rekrutacji.

Agencja rekrutacji jako podmiot przetwarzający

Pierwszym z modeli współpracy jest sytuacja, kiedy agencja rekrutacyjna działa jak podmiot przetwarzający. Pracodawca zleca agencji poszukiwanie kandydatów do pracy. W tym modelu agencja zatrudnienia publikuje ogłoszenie o pracę, prowadzi rozmowy rekrutacyjne. Cały czas jednak agencja zatrudnienia działa w imieniu i na rzecz pracodawcy. Od początku rekrutacji kandydaci do pracy wiedzą, do jakiej firmy aplikują.

W tym modelu to pracodawca od początku jest administratorem danych, zatem to on jest odpowiedzialny za dopełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO.
 

Wskazówka

Obowiązek przekazania klauzuli informacyjnej kandydatom do pracy może zostać w drodze umowy przeniesiony na agencję zatrudnienia.

W takiej sytuacji należy w umowie z agencją wyraźnie wskazać, że to ona odpowiada za dopełnienie obowiązku informacyjnego w imieniu pracodawcy.

W praktyce dobrym rozwiązaniem jest dołączenie do umowy z agencją klauzuli informacyjnej w formie załącznika i zobowiązanie agencji do przekazywania jej kandydatom do pracy w toku prowadzonej rekrutacji. Warto także doprecyzować, że klauzula ta powinna znajdować się w treści ogłoszenia o pracę, tak żeby nie było wątpliwości, w którym momencie klauzula ma zostać przekazana osobom, których dane dotyczą.

W ten sposób pracodawca będzie miał pewność, że treść klauzuli informacyjnej, którą dostaną kandydaci do pracy, będzie zgodna z ustalonym przez niego wzorem oraz zostanie przekazana w momencie zbierania danych osobowych od osób ubiegających się o zatrudnienie.


Dodatkowo należy pamiętać, że wybierając ten model współpracy, należy podpisać z agencją zatrudnienia umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jest to o tyle istotne, że w takiej umowie określa się obowiązki obu stron. Co więcej, podmiot przetwarzający musi dawać gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 

Wskazówka

Podpisując umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z agencją rekrutacyjną, należy pamiętać o tym, że powinna ona spełniać wszystkie wymogi wskazane w art. 28 RODO.

Co więcej, warto zwrócić uwagę na to, by w umowie szczegółowo uregulować kwestie, które w przypadku współpracy z agencją rekrutacyjną mogą mieć szczególne znaczenie, np. wskazane wyżej spełnienie obowiązku informacyjnego, ale także kwestie związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą (z art. 15–22 RODO).

Z treści art. 28 ust. 3 lit. e RODO wyraźnie wynika, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, podmiot przetwarzający pomaga administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.

W tej sytuacji należy zadbać, by w treści umowy z agencją rekrutacyjną znalazły się zapisy dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia danych, a także związane z reakcją na żądanie usunięcia danych lub wycofania zgody kandydata w zakresie danych, które przekazał na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.


Agencja zatrudnienia jako osobny administrator danych

W drugim modelu współpracy agencja zatrudnienia działa jako osobny administrator danych. Samodzielnie prowadzi rekrutację, także spośród kandydatów, których dane posiada w swoich zasobach. Agencja zatrudnienia działa zatem w tym przypadku we własnym imieniu, co oznacza, że dane kandydatów, które pozyska, mogą zostać w jej wewnętrznych zasobach. Pozyskuje ona bowiem kandydatów nie tylko na potrzeby tej jednej rekrutacji, ale może je wykorzystać także w innych rekrutacjach...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem