RODO w pytaniach i odpowiedziach
 1. Czy wyświetlanie reklam wszystkim użytkownikom strony (czyli bez dzielenia ich na grupy, indywidualizowania kreacji reklamowych, oferowania rabatów) w systemie AdWords jest profilowaniem? Czy na takie wykorzystanie remarketingu:
  1. trzeba uzyskać zgodę
  2. poinformować i tym użytkowników
  3. nie trzeba z tym nic robić

Na gruncie przepisów RODO możemy rozróżnić dwa „rodzaje” profilowania. Pierwszy z nich polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Przykładem takiego profilowania może być analiza zdolności kredytowej klienta przez bank, gdzie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych podejmowana jest decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu kredytu. Zgodnie z przepisami RODO tego rodzaju profilowanie jest dopuszczalne w przypadku, gdy osoba której dane dotyczą wyraziła na nie wyraźną zgodę, takie profilowanie dopuszczają przepisy prawa lub jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Od tego rodzaju profilowania należy odróżnić tzw. „profilowanie zwykłe”, czyli takie które nie jest prowadzone w celu automatycznego podejmowania decyzji wobec osoby, której dane dotyczą. Przykładem takiego profilowania „zwykłego” jest właśnie wyświetlanie klientem spersonalizowanych reklam w ramach marketingu własnych produktów lub usług. Takie profilowanie zwykłe nie wymaga spełnia szczególnych wymagań. Opiera się ono na ogólnych podstawach przetwarzania danych osobowych, takich jak realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Podkreślić jednak należy, że osoba której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec takiego profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu administratorowi danych nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odpowiadając na zadane pytanie należy wskazać, że na tego rodzaju profilowanie nie trzeba uzyskać zgody użytkownika strony internetowej, któremu wyświetli się reklama. Jednakże ROOD wymaga spełniani obowiązku informacyjnego wobec takich osób. Należy zatem poinformować użytkowników o tym, jakiego rodzaju narzędzi do profilowania/remarketingu używa administrator danych i w jaki sposób je wykorzystuje. Trzeba także poinformować użytkowników o możliwości wniesieniu sprzeciwu wobec tego rodzaju profilowania.

 1. Prowadzę rekrutacje pracowników na zlecenie podmiotu trzeciego - czy powinienem zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych? Administratorem tych danych będzie firma zlecająca rekrutację?

Tak, firma zlecająca rekrutacje będzie administratorem danych, natomiast podmiot prowadzący rekrutacje będzie podmiotem przetwarzającym.  Administratorem danych jest  podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W zadanym pytaniu to firma zlecająca rekrutację, będzie zarządzała danymi osobowymi kandydatów i wykorzystywała je w określonym przez siebie celu (tj. rekrutacji pracowników). Natomiast podmiotem przetwarzającym jest podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Firma prowadząca rekrutację pozyskuje dane osobowe na podstawie zawartej umowy, w celach i zakresie ustalonym z firmą zlecającą rekrutację.

W tej sytuacji oprócz umowy dotyczącej przeprowadzenie rekrutacji, konieczne będzie zawarcie także umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Taka umowa może być zawarta w formie aneksu do już istniejącej umowy lub jako osobna umowa. W umowie powierzenia przetwarzania danych należy określić przede wszystkim: przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą (te informacje zazwyczaj wynikają z umowy pierwotnej łączącej strony, w tym przypadku umowy dotyczącej przeprowadzania rekrutacji) oraz obowiązki i prawa administratora. Warto pamiętać, że przepisy RODO nakładają na podmiot przetwarzający szereg obowiązków, a administrator danych powinien  korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Zapisy regulujące te obowiązki również powinny znaleźć się w takiej umowie.

 1. Czy jak współpracuję z kurierem miejskim, który dostarcza na terenie miasta moje przesyłki tylko firmom, to potrzebuję umowy powierzenia? Podaję tylko dane firmy, adres i osobę kontaktową w firmie.

Tak, korzystanie z usług kurierów/dostawców wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych jest  podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a podmiotem przetwarzającym jest podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W zadanym pytaniu to Pan jest administratorem danych (bo określa Pan cele i zakres wykorzystania gromadzonych danych osobowych), natomiast kurierzy wykorzystują podane przez Pana dane osobowe do realizacji zleconych prze Pana czynności. 

W tej sytuacji zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest konieczne. Podkreślić jednak należy, że przepisy RODO, inaczej niż doczasowa ustawa o ochronie danych osobowych, nie wymagają formy pisemnej (np. w postaci własnoręcznie podpisanego dokumentu). Umowę powierzenia można zawrzeć także w formie elektronicznej, która na gruncie prawa europejskiego jest rozumiana bardzo szeroko. Oznacza to, że taką umowę można zawrzeć np. przez akceptacje regulaminu firmy kurierskiej, jeśli oczywiście w takim regulaminie znajdą się odpowiednie postanowienia dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jest to rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej firm kurierskich, ponieważ pozwala ono uniknąć konieczności podpisywania osobnej umowy z każdym administratorem danych, który korzysta z ich usług.

Odpowiadając na zadane pytane należy wskazać, że w przedstawionym przypadku konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ale umowa ta może być zawarta w formie elektronicznej, czyli np. poprzez akceptacje regulaminu formy kurierskiej.

 1. Firma świadczy usługi informatyczne, zajmując się serwerami, komputerami klienckimi oraz helpdeskiem dla użytkowników aplikacji handlowych i finansowo-księgowych. Firma ma: - dostęp fizyczny do sprzętu komputerowego u klienta (przy jego obecności) oraz/lub - dostęp zdalny (administracyjny) do serwerów, komputerów (np. TeamViewer lub podłączeniu pulpitu zdalnego) Jakie zatem zapisy lub załączniki z punktu widzenia RODO powinna zawierać treść umowy by kompleksowo rozwiązać ten temat?

Z treści zadanego pytania wynika, że konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy administratorem danych (firma klienta), a pomiotem przetwarzającym (firma świadcząca usługi informatyczne). Taka umowa może być zawarta w formie aneksu do już istniejącej umowy lub jako osobna umowa. Umowa lub aneks powinna określać przedmiot i czas trwania przetwarzania danych, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą (te informacje zazwyczaj wynikają z umowy pierwotnej łączącej strony, czyli w tym przypadku należy określić jakie usługi są świadczone, do jakich danych osobowych ma dostęp podmiot przetwarzający itd.) oraz obowiązki i prawa administratora. Trzeba bowiem pamiętać administrator danych powinien korzystać wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych określonych przez RODO, tak by przetwarzanie danych chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Umowa powierzenia powinna w szczególności określać, że podmiot przetwarzający:

 • przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora,
 • zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
 • wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu ochrony danych osobowych,
 • pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
 • po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe,
 • udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia ciążących na nim obowiązków oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

Na administratorze danych ciąży obowiązek wyboru odpowiedniego podmiotu przetwarzającego, które spełnia wymogi określone w przepisach RODO, stąd powinien on mieć możliwości weryfikacji i sprawdzenia podmiotu przetwarzającego pod kątem jego dostosowania do RODO.

 1. W komentarzu na portalu pt.: Jak dostosować bazy danych pozyskanych z różnych źródeł do wymogów RODO jest podane, że ,,Na powyższe cele (czyli marketingowe) można przetwarzać dane osobowe bez dodatkowej zgody użytkownika. Własne cele marketingowe są bowiem zgodnie z motywem 47 preambuły do RODO, tzw. prawnie uzasadnionym interesem administratora" - a przecież marketing automation oraz CRM są to systemy gdzie, m.in. można pisać wiadomości do klientów, które dostaną oni drogą elektroniczną. Jak to się ma do innego prawa (1. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 2. art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne), o którym była mowa w innym komentarzu? W jaki sposób dane kontaktowe na stronie www będzie można wykorzystywać do celów sprzedażowych? Czy nie trzeba prosić o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą e-mali lub poprzez telefon? Moje pytanie się jeszcze dodatkowo komplikuje, gdyż w moim przypadku klientami są firmy, a te osoby ,,fizyczne" są osobami kontaktowymi z danej firmy, które mają swoje personalne e-maile i numery telefonów - nie są to dane podane na stronie (choć w pojedynczych przypadkach też są takie osoby).

Rzeczywiście w motywie 47 RODO pojawia się informacja, że za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych jest osobną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i w takim przypadku nie ma konieczności uzyskania zgody osoby, której dna dotyczą, na tego rodzaju przetwarzanie. Przykładem takiego marketingu, na który nie ma potrzeby uzyskania osobnej zgody, jest wyświetlanie klientem spersonalizowanych reklam w rama...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem