Służba wojskowa – jakich dokumentów ma prawo żądać pracodawca?

Przepisy prawa w niektórych sytuacjach nakładają na pracodawców obowiązek przetwarzania danych pracowników dotyczących odbywania przez nich służby wojskowej. Należy jednak pamiętać, że sytuacje te są ściśle określone w przepisach ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listo­pada 1967 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 220).

Zaliczenie służby wojskowej do stażu pracy

Jednym z uprawnień, które przysługuje pracownikowi, który odbył służbę wojskową, jest zaliczenie jej do stażu pracy.
Jednakże zasady i sytuacje, w których pracownik może domagać się takiego zaliczenia, określają szczegółowo przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (dalej RP). Zgodnie z art. 120 ust. 1 tej ustawy: pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy (np. dodatki stażowe lub nagrody jubileuszowe).

Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 120 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, określa, że pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę.

Dodatkowo w ust. 3 art. 120 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.

Jakich dokumentów może żądać pracodawca?

Ze względu na wskazane wyżej przepisy i uprawnienia, jakie na ich podstawie przysługują pracownikom, powołane wyżej przepisy stanowią podstawę do przetwarzania danych osobowych pracowników dotyczących odbycia przez nich służby wojskowej. W tym miejscu należy jednak wskazać, że zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy: pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3 tego przepisu, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnien...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem