Środki organizacyjne i techniczne zabezpieczenia danych osobowych

Artykuł 24 rozporządzenia nakłada na administratora danych obowiązek wdrożenia „odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z rozporządzeniem. Rozporządzenie nakazuje, by stosowanie środków technicznych i organizacyjnych było „proporcjonalne”, a przetwarzanie danych poprzedzone „przyjęciem odpowiednich polityk ochrony danych”.

Jednym z podstawowych celów rozporządzenia o ochronie danych było dostosowanie zasad ochrony danych do wyzwań XXI w., takich jak internet czy przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej. Przepisy rozporządzenia w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych są bardzo ogólne i technologicznie neutralne (bez odniesień do konkretnych rozwiązań technicznych). RODO kładzie nacisk na koncepcję uwzględniania w każdym procesie przetwarzania danych ryzyka dla praw i wolności, jakie może nieść to przetwarzanie, i każdorazowe dostosowywanie wykorzystywanych narzędzi zabezpieczających dane do tego ryzyka. W rozporządzeniu wzrosła znacznie rola administratora danych, który, uwzględniając takie czynniki, jak: aktualny stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania systemów zabezpieczeń, charakter, zakres i cele przetwarzania danych, samodzielnie będzie musiał decydować, jakie środki bezpieczeństwa zastosować, by zapewnić zgodność przetwarzania danych z wymogami rozporządzenia.

Wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, będzie musiał zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadający przeprowadzonej analizie ryzyka.

Ważnymi elementami bezpieczeństwa będą:

 1. rozwiązania techniczne systemów przetwarzających dane, w tym możliwość pseudonimizacji danych oraz szyfrowania danych osobowych,
 2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania na zagrożenia,
 3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Środki techniczne i organizacyjne muszą być racjonalnie dobierane na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka i w taki sposób, by to ryzyko maksymalnie minimalizować i sprowadzać do poziomu akceptowalnego. Przy doborze środków technicznych i organizacyjnych warto rozpocząć od przeglądu już zaimplementowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Często są to sprawdzone rozwiązania, które właściwie spełniały swoją funkcję i powinny być wykorzystywane w dalszym procesie.

Wiele z prezentowanych poniżej rozwiązań jest już wdrożonych w jednostkach organizacyjnych i wystarczy je ująć w nowo prowadzonym procesie dokumentowania przetwarzania danych osobowych.

Wykaz miejsc i obszarów przetwarzania danych osobowych

Prowadzenie wykazu miejsc, obszarów czy też pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, jest jednym z podstawowych wymogów RODO.

Obszary przetwarzania danych osobowych muszą być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, a dostęp do nich musi być ściśle kontrolowany i nadzorowany. W tych obszarach znajdują się systemy informatyczne, serwerownie, archiwa i inne miejsca, w których występuje duża ilość danych.

Wyznaczenie tych miejsc, stworzenie ich granic i odpowiednie zabezpieczenie jest jednym z podstawowych czynników zapobiegających kradzieży danych, nieuprawnionemu dostępowi do systemów i miejsc ich przetwarzania oraz przechowywania:

 • Obszar przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (zabezpieczenie obszaru poprzez elektroniczną kontrolę dostępu).
 • Przebywanie osób nieuprawnionych w ww. obszarze jest dopuszczalne za zgodą administratora danych, inspektora lub w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
 • Pomieszczenia stanowiące obszar przetwarzania danych powinny być zamykane na klucz, a klucze powinny być deponowane na stanowiskach ochrony fizycznej lub w portierni.
 • Przed opuszczeniem pomieszczenia stanowiącego obszar przetwarzania danych należy zamknąć okna oraz usunąć z biurka wszystkie dokumenty i nośniki informacji oraz umieścić je w odpowiednich zamykanych szafach lub biurkach – zasada czystego biurka.

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Wprowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jest również częścią zabezpieczeń stosowanych w ochronie danych. Ewidencja jest jedną z metod rozliczalności osób przetwarzających dane. W upoważnieniach wskazuje się, kto i do jakich danych ma dostęp oraz w jakim zakresie może je przetwarzać.

Ewidencja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania uprawnień oraz ich zakres, a w przypadku kiedy dane są przetwarzane za pomocą programu komputerowego – również identyfikator dostępowy do tego programu.

Ewidencja stanowi podstawę do wydania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Środki organizacyjne ochrony danych osobowych

W celu stworzenia właściwych zabezpieczeń, które powinny bezpośrednio oddziaływać na procesy przetwarzania danych, należy wprowadzić następujące środki organizacyjne:

 • Wyznaczenie inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających (zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych – art. 37 ust. 1); wyznaczenie inspektora jest konieczne, gdy:
  • przetwarzania danych dokonują organ lub podmioty publiczne, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości,
  • główna działalność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę,
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10.
 • Przetwarzanie danych osobowych w jednostce organizacyjnej może odbywać się wyłącznie w ramach wykonywania zadań służbowych. Zakres uprawnień wynika z zakresu tych zadań oraz wydanego upoważnienia.
 • Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.
 • Inspektor prowadzi ewidencję osób upoważnionych oraz na jej podstawie przygotowuje upoważnienia do przetwarzania danych i przedkłada je do podpisu ADO.
 • Przetwarzanie danych jest dozwolone tylko w wyznaczonych obszarach przetwarzania danych, które muszą być określone w polityce.
 • Każdy pracownik jednostki organizacyjnej co najmniej raz na 2 lata musi odbyć szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Za organizację szkoleń odpowiedzialny jest administrator lub inspektor, który prowadzi w tym celu odpowiednią dokumentację. Nowo przyjęty pracownik musi odbyć szkolenie przed przystąpieniem do przetwarzania danych i uzyskaniem dostępu do systemów IT, w których te dane są przetwarzane.
 • Każdy pracownik upoważniony do przetwarzania danych potwierdza pisemnie fakt zapoznania się z dokumentacją bezpieczeństwa ochrony danych oraz zrozumienie wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 • Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
 • Przetwarzanie danych może odbywać się tylko na podstawie zgody podającego te dane lub na podstawie przepisów prawa.

Środki techniczne ochrony danych

Zbiory danych przetwarzane w jednostce organizacyjnej zabezpiecza się poprzez zastosowanie środków technicznych.

Środki ochrony fizycznej:

 • Zbiory danych osobowych przechowywane na serwerach (serwerowniach) oraz zbiory danych osobowych w postaci papierowej przechowywane są w archiwach, w pomieszczeniach zabezpieczonych drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie (drzwi klasy C), spełniającymi również normy ochrony przeciwpożarowej.
 • Zbiory danych osobowych przechowywane na serwerach (serwerowniach) oraz zbiory danych osobowych w postaci papierowej przechowuje się w archiwach, w pomieszczeniach, w któ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem