Środki organizacyjne i techniczne zabezpieczenia danych osobowych

Artykuł 24 rozporządzenia nakłada na administratora danych obowiązek wdrożenia „odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z rozporządzeniem. Rozporządzenie nakazuje, by stosowanie środków technicznych i organizacyjnych było „proporcjonalne”, a przetwarzanie danych poprzedzone „przyjęciem odpowiednich polityk ochrony danych”.

Jednym z podstawowych celów rozporządzenia o ochronie danych było dostosowanie zasad ochrony danych do wyzwań XXI w., takich jak internet czy przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej. Przepisy rozporządzenia w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych są bardzo ogólne i technologicznie neutralne (bez odniesień do konkretnych rozwiązań technicznych). RODO kładzie nacisk na koncepcję uwzględniania w każdym procesie przetwarzania danych ryzyka dla praw i wolności, jakie może nieść to przetwarzanie, i każdorazowe dostosowywanie wykorzystywanych narzędzi zabezpieczających dane do tego ryzyka. W rozporządzeniu wzrosła znacznie rola administratora danych, który, uwzględniając takie czynniki, jak: aktualny stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania systemów zabezpieczeń, charakter, zakres i cele przetwarzania danych, samodzielnie będzie musiał decydować, jakie środki bezpieczeństwa zastosować, by zapewnić zgodność przetwarzania danych z wymogami rozporządzenia.

Wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, będzie musiał zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadający przeprowadzonej analizie ryzyka.

Ważnymi elementami bezpieczeństwa będą:

 1. rozwiązania techniczne systemów przetwarzających dane, w tym możliwość pseudonimizacji danych oraz szyfrowania danych osobowych,
 2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania na zagrożenia,
 3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Środki techniczne i organizacyjne muszą być racjonalnie dobierane na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka i w taki sposób, by to ryzyko maksymalnie minimalizować i sprowadzać do poziomu akceptowalnego. Przy doborze środków technicznych i organizacyjnych warto rozpocząć od przeglądu już zaimplementowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Często są to sprawdzone rozwiązania, które właściwie spełniały swoją funkcję i powinny być wykorzystywane w dalszym procesie.

Wiele z prezentowanych poniżej rozwiązań jest już wdrożonych w jednostkach organizacyjnych i wystarczy je ująć w nowo prowadzonym procesie dokumentowania przetwarzania danych osobowych.

Wykaz miejsc i obszarów przetwarzania danych osobowych

Prowadzenie wykazu miejsc, obszarów czy też pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, jest jednym z podstawowych wymogów RODO.

Obszary przetwarzania danych osobowych muszą być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, a dostęp do nich musi być ściśle kontrolowany i nadzorowany. W tych obszarach znajdują się systemy informatyczne, serwerownie, archiwa i inne miejsca, w których występuje duża ilość danych.

Wyznaczenie tych miejsc, stworzenie ich granic i odpowiednie zabezpieczenie jest jednym z podstawowych czynników zapobiegających kradzieży danych, nieuprawnionemu dostępowi do systemów i miejsc ich przetwarzania oraz przechowywania:

 • Obszar przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (zabezpieczenie obszaru poprzez elektroniczną kontrolę dostępu).
 • Przebywanie osób nieuprawnionych w ww. obszarze jest dopuszczalne za zgodą administratora danych, inspektora lub w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
 • Pomieszczenia stanowiące obszar przetwarzania danych powinny być zamykane na klucz, a klucze powinny być deponowane na stanowiskach ochrony fizycznej lub w portierni.
 • Przed opuszczeniem pomieszczenia stanowiącego obszar przetwarzania danych należy zamknąć okna oraz usunąć z biurka wszystkie dokumenty i nośniki informacji oraz umieścić je w odpowiednich zamykanych szafach lub biurkach – zasada czystego biurka.

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Wprowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych jest również częścią zabezpieczeń stosowanych w ochronie danych. Ewidencja jest jedną z metod rozliczalności osób przetwarzających dane. W upoważnieniach wskazuje się, kto i do jakich danych ma dostęp oraz w jakim zakresie może je przetwarzać.

Ewidencja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania uprawnień oraz ich zakres, a w przypadku kiedy dane są przetwarzane za pomocą programu komputerowego – również identyfikator dostępowy do tego programu.

Ewidencja stanowi podstawę do wydania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Środki organizacyjne ochrony danych osobowych

W celu stworzenia właściwych zabezpieczeń, które powinny bezpośrednio oddziaływać na procesy przetwarzania danych, należy wprowadzić następujące środki organizacyjne:

 • Wyznaczenie inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających (zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych – art. 37 ust. 1); wyznaczenie inspektora jest konieczne, gdy:
  • przetwarzania danych dokonują organ lub podmioty publiczne, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości,
  • główna działalność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę,
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10.
 • Przetwarzanie danych osobowych w jednostce organizacyjnej może odbywać się wyłącznie w ramach wykonywania zadań służbowych. Zakres uprawnień wynika z zakresu tych zadań oraz wydanego upoważnienia.
 • Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.
 • Inspektor prowadzi ewidencję osób upoważnionych oraz na jej podstawie przygotowuje upoważnienia do przetwarzania danych i przedkłada je do podpisu ADO.
 • Przetwarzanie danych jest dozwolone tylko w wyznaczonych obszarach przetwarzania danych, które muszą być określone w polityce.
 • Każdy pracownik jednostki organizacyjnej co najmniej raz na 2 lata musi odbyć szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Za organizację szkoleń odpowiedzialny jest administrator lub inspektor, który prowadzi w tym celu odpowiednią dokumentację. Nowo przyjęty pracownik musi odbyć szkolenie przed przystąpieniem do przetwarzania danych i uzyskaniem dostępu do systemów IT, w których te dane są przetwarzane.
 • Każdy pracownik upoważniony do przetwarzania danych potwierdza pisemnie fakt zapoznania się z dokumentacją bezpieczeństwa ochrony danych oraz zrozumienie wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 • Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
 • Przetwarzanie danych może odbywać się tylko na podstawie zgody podającego te dane lub na podstawie przepisów prawa.

Środki techniczne ochrony danych

Zbiory danych przetwarzane w jednostce organizacyjnej zabezpiecza się poprzez zastosowanie środków technicznych.

Środki ochrony fizycznej:

 • Zbiory danych osobowych przechowywane na serwerach (serwerowniach) oraz zbiory danych osobowych w postaci papierowej przechowywane są w archiwach, w pomieszczeniach zabezpieczonych drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie (drzwi klasy C), spełniającymi również normy ochrony przeciwpożarowej.
 • Zbiory danych osobowych przechowywane na serwerach (serwerowniach) oraz zbiory danych osobowych w postaci papierowej przechowuje się w archiwach, w pomieszczeniach, w których okna zabezpieczone są za pomocą rolet lub innych urządzeń, np. krat, folii anty­włamaniowej.
 • Pomieszczenia, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy oraz system sygnalizacji pożarowej.
 • Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych, objęty jest systemem kontroli dostępu.
 • Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych, kontrolowany jest przez system monitoringu wizyjnego (CCTV).
 • Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych, jest nadzorowany przez całą dobę przez służbę ochrony obiektu.
 • Zbiory danych osobowych w formie papierowej przechowywane są w zamkniętych metalowych szafach lub w meblach biurowych zamykanych na klucz.
 • Kopie zapasowe/archiwalne zbiorów danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej ognioodpornej szafie w innej części budynku niż serwerownia.
 • Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów spełniających klasę P4 według normy DIN.

Środki sprzętowe, infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:

 • Zbiory danych osobowych przetwarzane przy użyciu komputerów stacjonarnych i przenośnych są zabezpieczone loginem użytkownika i hasłem dostępu składającym się co najmniej z 8 znaków, w tym przynajmniej jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
 • Komputery służące do przetwarzania danych osobowych są połączone z lokalną siecią komputerową i administrowane przez upoważnionego administratora.
 • Urządzenia typu UPS mają wydzieloną sieć elektroenergetyczną chroniącą systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
 • Dostęp do zbiorów danych osobowych, które przetwarzane są na wydzielonej stacji komputerowej i komputerze przenośnym, jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła.
 • Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, jest zabezpieczony za pomocą uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
 • Środki, które uniemożliwiają wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
 • Systemowe mechanizmy wymuszają okresową zmianę haseł.
 • Środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych są przekazywane drogą teletransmisji.
 • Dostęp do środków teletransmisji jest zabezpieczony za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
 • Stosuje się środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
 • Wykorzystuje się system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

Środki ochrony w ramach systemowych narzędzi programowych i baz danych:

 • środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbiorów danych osobowych,
 • środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanych zbiorów danych osobowych,
 • dostęp do zbiorów danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
 • systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego,
 • mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbiorów danych osobowych,
 • kryptograficzne środki ochrony danych osobowych,
 • wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe,
 • mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika,
 • mechanizmy blokowania kont użytkownika w przypadku trzech nieudanych prób logowania do systemu.

Mechanizmy kontrolne w celu zapewnienia kontroli przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych:

 • nadzór inspektora nad procesem przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami prawa, w tym RODO;
 • systematyczna kontrola przestrzegania zasad ochrony danych osobowych; nie rzadziej niż dwa razy do roku kontrola zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności kontrola pod kątem zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności:
  • kontrola dokumentacji opisującej sposób przetwarzania oraz ochrony,
  • kontrola i analiza systemu zabezpieczeń połączona z analizą ryzyka,
  • kontrola fizycznych zabezpieczeń obszarów przetwarzania i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
  • kontrola poprawności zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych metodami tradycyjnymi,
  • kontrola i testy awaryjnego zasilania komputerów i systemu IT,
  • ciągły nadzór nad naprawą, konserwacją oraz wycofywaniem z użytku i likwidacją urządzeń komputerowych,
  • kontrola systemu kontroli obecności wirusów komputerowych oraz sprawdzanie aktualizacji systemu,
  • kontrola wykonywania kopii zapasowych,
  • kontrola przeglądu, konserwacji oraz uaktualnienia systemów informatycznych,
  • kontrola mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontrola dostępu do danych osobowych,
  • kontrola nadanych upoważnień;
 • przedstawianie administratorowi danych wyników z przeprowadzonych kontroli oraz ewentualnych zaleceń i czynności naprawczych;
 • systematyczna analiza dokumentacji pod kątem obszarów przetwarzania danych, zagrożeń dla przetwarzanych danych i zbiorów oraz zasad ochrony;
 • szkolenie z ochrony danych osobowych, przepisów i zasad bezpiecznego przetwarzania danych;
 • podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu systemu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa;
 • prowadzenie monitoringu przetwarzania danych w systemach IT;
 • cykliczne prowadzenie testów bezpieczeństwa systemu.