Termin realizacji praw osób, których dane dotyczą

Odpowiednie i szczegółowe dokumentowanie korespondencji i czynności podejmowanych w ramach realizacji praw osób, których dane dotyczą, jest szczególnie ważne z uwagi na wskazany w RODO termin.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

Od...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem