Testy kompetencyjne w kontekście awansów i rekrutacji pod kątem RODO

Przeprowadzanie testów kompetencyjnych w trakcie prowadzonej rekrutacji jest popularnym narzędziem, jakim posługują się pracodawcy do ustalania umiejętności i kompetencji kandydatów do pracy.

Zdarza się, że również wybierając kandydatów do awansu, pracodawcy korzystają z różnego rodzaju testów kompetencyjnych, które pozwalają im nie tylko na sprawdzenie umiejętności pracowników, ale także cech charakteru i predyspozycji potrzebnych na danym stanowisku pracy, np. odporność na stres, umiejętność pracy w zespole itp.

Jaki rodzaj testów kompetencyjnych może przeprowadzać pracodawca?

Teoretycznie wachlarz testów kompetencyjnych, jakie możne wykorzystać pracodawca, jest bardzo szeroki. Współczesna psychologia dysponuje narzędziami, w tym także testami, które pozwalają nie tylko ustalić kompetencje zawodowe konkretnej osoby, ale także jej osobowość, cechy charakteru, a czasem wręcz stan danej osoby obejmujący jej sferę psychiczno-intelektualną. Tego typu informacje w wielu przypadkach mogą stanowić informacje o stanie zdrowia, także psychicznego, a zatem wykraczają daleko poza zwykłe dane osobowe, które o kandydacie do pracy lub pracowniku może przetwarzać pracodawca.

Dlatego pracodawca, który będzie chciał wykorzystać w procesie rekrutacji lub awansu testy kompetencyjne, powinien podchodzić do nich z dużą ostrożnością. Przede wszystkim konieczne jest bardzo dokładne określenie, jakich kompetencji, umiejętności miękkich, doświadczenia, a także predyspozycji, pracodawca będzie oczekiwał od kandydata do pracy lub awansu na danym stanowisku pracy.

Mając określone wymagania, jakie powinien spełniać przyszły pracownik, pracodawca może dobrać odpowiednie testy kompetencyjne, które pozwolą mu zbadać, czy dany kandydat do pracy lub pracownik je posiada. Trzeba jednak
pamiętać, że zakres cech i predyspozycji, które ma sprawdzać test, nie może wykraczać poza dane, które pracodawca może przetwarzać zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

WAŻNE

Jak wynika z art. 221 Kodeksu pracy, oprócz podstawowych danych o kandydacie, takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe, pracodawca może przetwarzać dodatkowo dane o wykształceniu; kwalifikacjach zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Inne dane osobowe kandydata do pracy lub pracownika, niż te wskazane w art. 221, pracodawca może przetwarzać na podstawie zgody (art. 221a Kodeksu pracy). Należy jednak pamiętać, że przetwarzanie tych danych na podstawie zgody jest możliwe, jeżeli zostaną one udostępnione przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika na wniosek pracodawcy lub zostaną przekazane pracodawcy z inicjatywy kandydata do pracy lub pracownika.

W wypadku danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) mogą one być przetwarzane również na podstawie zgody, ale jedynie wtedy, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika (art. 221b Kodeksu pracy).

4.13.1. Minimalizacja danych zbieranych z wykorzystaniem testów kompetencyjnych

 W sytuacji gdy pracodawca określił, jakich cech oczekuje od kandydata do pracy lub awansu i wybrał testy kompetencyjne, które będą sprawdzać te cechy, konieczne jest także przeanalizowanie, czy wybrane narzędzia i testy weryfikują tylko te cechy, których poszukuje pracodawca. Przykładowo, jeżeli pracodawca poszukuje kandydata, który posiada zdolności przywódcze lub wykazuje odporność na stres, to zastosowane przez niego testy nie mogą sprawdzać innych cech charakteru czy też ogólnego stanu psychicznego danej osoby.

WAŻNE

Zgodnie z art. 5 pkt 1c RODO dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (tzw. zasada minimalizacji danych).

Testy kompetencyjne stosowane przez pracodawcę nie mogą być zbyt ogólne, a powinny badać tylko te predyspozycje kandydata, które są niezbędne na danym stanowisku pracy. Nie może być tak, że pracodawca zbiera zbyt szeroki zakres danych o kandydacie do pracy lub awansu, w tym także informacje o stanie psychicznym, które mogą zostać zakwalifikowane jako dane o stanie zdrowia.

4.13.2. Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)

Jeśli w toku przeprowadzonej analizy okaże się, że mimo zastosowania zasady minimalizacji danych w dalszym ciągu przeprowadzenie planowanych tes­tów kompetencyjnych doprowadzi do przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów do pracy lub awansu wykraczających poza kwalifikacje lub umiejętności zawodowe i obejmuje np. cechy charakteru czy niektóre umiejętności „miękkie”, warto się zastanowić, czy pracodawca nie powinien przeprowadzić oceny skutków dla ochrony danych osobowych dotyczącej przetwarzania danych pozyskanych w trakcie przeprowadzonych testów kompetencyjnych.

WAŻNE

Zgodnie z art. 35 § 1 RODO przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych jest konieczne, jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój cha­rakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

W takiej sytuacji administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

W kontekście prowadzenia testów kompetencyjnych dla kandydatów do pracy czy pracowników przeprowadzenie skutków dla ochrony danych osobowych powinno obejmować:

  • systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – trzeba zatem ustalić m.in., jakiego rodzaju testy będą wykorzystane, kto je przygotuje, gdzie będą gromadzone informacje pozyskane w trakcie testów, kto będzie analizował uzyskane na ich podstawie informacje;
  • ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów – konieczne jest zatem ustalenie, jakie cechy mają być sprawdzane i czy są one rzeczywiście potrzebne na danym stanowisku pracy oraz czy nie są zbierane dane nadmiarowe;
  • ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem