Udostępnianie danych zawartych w dokumentacji medycznej

Kwestią, którą porusza Kodeks, jest również udostępnianie danych osobowych pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej. Kodeks zawiera wzór upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej (załącznik nr 2).

Załącznik nr 2

Katalog danych jednoznacznie identyfikujących daną osobę wraz ze wskazaniem przykładowego wzoru upoważnienia z art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta, które spełnia wymogi prawa według projektu Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia wydanego zgodnie z art. 40 RODO

Przykładowy zakres danych, co do których przyjmuje się, że jednoznacznie identyfikują pacjenta
Zakres danych wynikający z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z wyłączeniem danych o płci):

 1. nazwisko i imię (imiona),
 2. data urodzenia (fakultatywnie, choć rekomendowane zbieranie w przypadku osób nieposiadających nr PESEL),
 3. adres miejsca zamieszkania,
 4. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, dodatkowo należy wskazać dane przedstawiciela ustawowego:

 1. nazwisko i imię (imiona),
 2. adres jego miejsca zamieszkania,
 3. dodatkowe informacje pozwalające na ustalenie tożsamości osoby upoważnionej (opcjonalne, ale zalecane): PESEL, seria i numer dowodu tożsamości.

Przykładowy zakres danych identyfikujących osobę upoważnioną, co do której przyjmuje się, że jednoznacznie identyfikują wskazaną osobę
Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania niezbędnymi danymi osoby upoważnionej, które muszą zostać podane, jest imię i nazwisko.
Dodatkowo rekomenduje się zebranie, o ile pacjent posiada takowe informacje, dodatkowych danych osoby upoważnionej, które pozwolą na jej jednoznaczną identyfikację, ze względu na to, że imię i nazwisko zazwyczaj nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację danej osoby. Pozyskanie tych danych przez administratora danych jest adekwatne dla celów przetwarzania. Nie można jednak uzależnić możliwości złożenia upoważnienia od podania dodatkowych informacji o osobie upoważnionej, wykraczających poza imię i nazwisko.

Przykładowy zakres danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby upoważnionej:

 1. numer PESEL,
 2. numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej).

Przykładowa treść oświadczenia zgodna z przepisami prawa, jeżeli upoważnia pacjent
 

Imię osoby upoważnionej: ................................................

Nazwisko osoby upoważnionej: .......................................

Dodatkowe informacje pozwalające na ustalenie tożsamości osoby upoważnionej (opcjonalne, ale zalecane): ..............................................................................................

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w związku z § 8 ust. 1
rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania:

 • upoważniam wyżej wymienioną osobę,
 • nie upoważniam nikogo

      do dostępu do mojej dokumentacji medycznej:

a)   w pełnym zakresie/w zakresie ograniczonym do ....................................................................................

b)   wyłącznie w [nazwa PWDL]/w [PWDL] oraz w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

 

Imię pacjenta: ......................................................................

Nazwisko: .............................................................................

PESEL: ..................................................................................

Data złożenia oświadczenia: ............................................


Przykładowa treść oświadczenia zgodna z przepisami prawa, jeżeli upoważnia przedstawiciel ustawowy
 

Imię osoby upoważnionej: ................................................

Nazwisko osoby upoważnionej: .......................................

Dodatkowe informacje pozwalające na ustalenie tożsamości osoby upoważnionej (opcjonalne, ale zalecane): ..............................................................................................

Działając jako przedstawiciel ustawowy, na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 • upoważniam wyżej wymienioną osobę,
 • nie upoważniam nikogo

do dostępu do Dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta pozostającego pod moją opieką.

Imię pacjenta: ......................................................................

Nazwisko: .............................................................................

PESEL: ..................................................................................

W pełnym zakres...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem