Udostępnienie danych osobowych

W przepisach RODO nie zdefiniowano wprost pojęcia „udostępnienie danych osobowych”, jednakże pojęcie to wyjaśnia się na podstawie definicji administratora danych zawartej w art. 4 pkt 7 RODO, zgodnie z którym „administrator” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. „Udostępnienie” danych osobowych oznacza bowiem przekazanie ich innemu administratorowi danych ze wszystkimi konsekwencjami takiego działania, czyli de facto przekazaniem danych osobowych poza jednostkę organizacyjną administratora danych i utratą faktycznej kontroli nad tym, co dzieje się z tak przekazanymi danymi osobowymi. W przypadku udostępnienia danych osobowych to podmiot, któremu dane są udostępnione, staje się ich administratorem i samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych. Dotychczasowy administrator danych nie może w żaden sposób wpłynąć na sposób przetwarzania danych osobowych przez nowego administratora ani tym bardziej dawać mu w tym zakresie jakichkolwiek wytycznych.

Podstawy prawne udostępnienia danych osobowych

Aby móc udostępnić dane osobowe innemu podmiotowi, dotychczasowy administrator musi mieć odpowiednią podstawę prawną. Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy ktoś zwraca się do administratora danych o ich udostępnienie, to w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy i na jakiej podstawie prawnej administrator danych jest uprawniony do ich udostępnienia. Co do zasady wystąpienie którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 RODO, będzie wystarczające do przekazania danych. Po stronie administratora istnieje jednak obowiązek szczegółowego zbadania, jaka podstawa prawna przekazania danych występuje w konkretnym przypadku. Administrator danych może je bowiem legalnie udostępnić wyłącznie wtedy, gdy występuje podstawa prawna, która mu na to zezwala.

Pierwszym przykładem podstawy prawnej, która upoważnia administratora danych do ich udostępnienia innemu podmiotowi, są przepisy prawa. Zazwyczaj do udostępnienia danych osobowych uprawniają, a czasem wręcz zobowiązują, administratora danych przepisy prawa związane z działalnością, którą prowadzi, a które wskazują, kiedy, komu i w jakim zakresie można lub trzeba udostępnić dane osobowe.

PRZYKŁAD

W praktyce działalności administratorów danych, udostępnianie danych osobowych zdarza się stosunkowo często. Przepisy prawa zobowiązują chociażby przedsiębiorców do udostępniania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zatrudnianiem pracowników. W takich sytuacjach administrator danych jest zobowiązany do udostępniania danych osobowych, np. urzędowi skarbowemu lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejną podstawą prawną udostępnienia danych osobowych, która często występuje w praktyce, to zgoda osoby, której dane dotyczą. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, wyraźnie wskazuje, komu i jakie dane osobowe chce udostępnić, wyrażając na to zgodę, to takie dane powinny
zostać udostępnione. Oczywiście zgoda na udostępnienie danych musi być wyrażona z zachowaniem zasad określonych w art. 7 RODO (czyli: administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, musi być poinformowana o prawie do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy). Powyższe oznacza, że administrator danych, który chciałby udostępnić dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, musi zbadać, czy zgoda na udostępnienie danych została wyrażona z zachowanie powyższych warunków.

PRZYKŁAD

Dobrym przykładem na zobrazowanie, kiedy zgoda została wyrażona dobrowolnie, są relacje pracodawca-pracownik. Jeżeli pracownik zwraca się do pracodawcy, by ten udostępnił w określonym zakresie jego dane osobowe innemu podmiotowi, na potrzeby realizacji celów pracownika, np. udzielenie bankowi informacji o wysokości zarobków, gdy pracownik ubiega się o kredyt, to nie ma wątpliwości, że taka zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Natomiast gdy pracodawca zwraca się do pracowników, by wyrazili zgodę na udostępnienie ich danych osobowych innemu podmiotowi i pracownicy wiedzą, że w przypadku odmowy wyrażenia zgody na udostępnienie ich danych osobowych, spotkają ich negatywne konsekwencje, to wtedy nie może być mowy o dobrowolnym udostępnieniu danych osobowych i taka zgoda nie będzie sk...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem