Udział policji w kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych

Omawiając procedurę kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, nie można pominąć art. 85 u.o.d.o. Zgodnie bowiem z tym przepisem Prezes UODO lub kontrolujący może zwrócić się do właściwego miejscowo komendanta policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności kontrolnych. Policja udziela pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych po otrzymaniu pisemnego wezwania na co najmniej 7 dni przed terminem tych czynności.

W pilnych przypadkach, w szczególności gdy kontrolujący trafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający wykonywanie czynności kontrolnych, udzielenie pomocy następuje również na ustne wezwanie Prezesa UODO lub kontrolującego, po okazaniu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacji służbowej kontrolującego. W tej sytuacji, jeśli kontrolujący stwierdzi, że administrator danych lub jego pracownicy nie chcą go wpuścić do budynków lub pomieszczeń, gdzie przetwarzane są dane osobowe albo jeśli kontrolujący w jakikolwiek sposób poczuje się zagrożony, np. z uwagi na groźby kierowane do niego czy to przez administratora danych, czy też jego pracowników, to w każdym takim przypadku kontrolujący może natychmiastowo wezwać policję.

Pomoc policji przy wykonywaniu czynności kontrolnych polega na zapewnieniu kontrolującemu bezpieczeństwa osobistego oraz dostępu do miejsca wykonywania kontroli i porządku w tym miejscu. Policja, udzielając pomocy kontrolującemu przy wykonywaniu czynności kontrolnych, zapewnia bezpieczeństwo również innym osobom uczestniczącym przy wykonywaniu czynności kontrolnych, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w kontroli.

Wskazówka!

Należy pamiętać, że osoba przeprowadzająca kontrolę z ramienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma bardzo szerokie uprawnienia. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń i budynków, w których przetwarzane są dane osobowe, ale także może sprawdzać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Co więcej, jeśli napotyka opór ze strony administratora danych, uniemożliwiający mu przeprowadzenie kontroli, może skorzystać z pomocy funkcjonariuszy policji.

Trzeba podkreślić, że utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem. Artykuł 108 u.o.d.o. stanowi, że „kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.

Jak wynika z powyższego, sankcje karne za utrudnianie kontroli są bardzo wysokie, w związku z czym nie należy podejmować d...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem