Upoważnienia i uprawnienia

Artykuł 37 dotąd obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych określał, że do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Upoważnienie takie pełniło kilka istotnych funkcji – stanowiło uprawnienie (zezwolenie) do przetwarzania danych osobowych i pozwalało sprawować kontrolę nad tym, kto ma dostęp do danych i w jakim zakresie.

Forma zatrudnienia ani stosunek prawny między podmiotem a osobą upoważnianą nie miał w zasadzie znaczenia. Takie upoważnienia wydawane były najczęściej przez pracownika działu personalnego lub przez administratora bezpieczeństwa informacji na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Patrząc z perspektywy czasu, były to nierzadko dokumenty bez rzeczywistego praktycznego znaczenia, gdyż upoważnienie stanowiło zadośćuczynienie wymaganiom ustawy, a „prawdziwe” uprawnienia do przetwarzania były nadawane odrębnie.

Oprócz wydawania upoważnień ustawa o ochronie danych osobowych nakazywała prowadzić ewidencję osób upoważnionych.

Rozporządzenie upraszcza te kwestie, ale nie wprowadza żadnych rozwiązań, które byłyby sprzeczne, zatem nie stoi nic na przeszkodzie, aby organizacja zachowała obecne procesy bez zmian. Kwestie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych RODO reguluje w artykule 29:

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

 

oraz w artykule 32 ust. 4:

Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

 

W rozporządzeniu nie wspomina się o „posiadaniu” upoważnień (a więc nie ma obowiązku wydawania upoważnień), nigdzie też nie mówi się o ewidencji osób upoważnionych, natomiast podkreśla się znaczenie przetwarzania „wyłącznie na polecenie” przez osoby fizyczne „działające z upoważnienia”. Chodzi o to, aby każda upoważniona osoba (np. pracownik), która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. pracodawcy).

Z treści zapisów rozporządzenia jasno wynika, kto ma upoważniać pracowników podmiotu przetwarzającego (zleceniobiorcy) – jest to sam podmiot przetwarzający.

Upoważnienie nie musi być nadane na piśmie, ale mimo wszystko trzeba je dobrze udokumentować. Można włączyć je w zakres obowiązków pracownika, ewentualnie stworzyć odrębny szablon. Poniżej przedstawiono przykładowe upoważnienie do przetwarzania danych.

Upoważniam Panią do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach danych posiadanych przez RODO sp. z o.o. w zakresie niezbędnym dla wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku oraz odpowiadającym przydzielonym dostępom do systemów informatycznych. Niniejsze upoważnienie traci moc najpóźniej z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Jeśli chodzi o wnioski o nadanie uprawnień w systemach informatycznych, to każdy wniosek jest indywidualną kwestią i jego zawartość zależy od tego, w jaki sposób przebiegają procesy nadawania uprawnień w danej organizacji.

 

Uprawnienia w systemach informatycznych

Jeśli chodzi o uprawnienia w systemach informatycznych, to wyróżnić należy kilka procesów:

  • zakładanie kont użytkowników,
  • nadawanie, zmiany i odbieranie uprawnień,
  • usuwanie (zawieszanie) kont,
  • przegląd uprawnień.

Zwykło się jeszcze uwzględniać odrębny proces związany z zarządzaniem kontami administratorów, ponieważ mają najwyższe poziomy dostępu do danych.

W zarządzaniu uprawnieniami trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • Identyfikatory użytkowników muszą być unikalne i przypisane określonej osobie – to będzie gwarantować rozliczalność działań.
  • Powinno zabronić się używania „grupowych” kont lub kont wbudowanych, bo np. jeśli dostęp do konta „administrator” ma kilkanaście osób, to gdy coś się stanie, nie uda się wskazać osoby odpowiedzialnej.
  • W procesie zarządzania użytkownikami powinien brać udział dział personalny, który jest źródłem najbardziej wiarygodnych informacji o pracowniku, jego stanowisku, zakresie obowiązków, przełożonym, dacie zatrudnienia i zwolnienia.
  • przyznaniu dostępu do danego systemu powinien decydować jego tzw. właściciel biznesowy; przykładowo, żądanie nadania uprawnień do systemu kadrowego musi być zaakceptowane przez szefa działu personalnego.
  • Przegląd nadanych uprawnień do systemów informatycznych powinien zostać dokonany przez każdego właściciela biznesowego.

 

W przypadku kont administratorów proces powinien być bardziej sformalizowany. Konta administracyjne (określane mianem kont uprzywilejowanych) powinny być przyznawane tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Wszystkie nadane uprzywilejowane dostępy powinny zostać udokumentowane.

Każdy uprzywilejowany dostęp powinien zostać przypisany do tego konta, na którym się pracuje. Przykładowo, jeśli administrator na co dzień posługuje się kontem kepal, to do uprawnień specjalnych powinienem mieć jeszcze jedno konto o nazwie kepal_adm...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem