Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a ochrona danych osobowych

W związku z rozszerzeniem agresji Rosji na Ukrainę i związanym z tym napływem obywateli Ukrainy do Polski, polskie władze zdecydowały się na wprowadzenie specustawy, która regulowałaby zasady pobytu uchodźców na terenie Polski. Przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) regulują wiele szczegółowych kwestii związanych zarówno z pobytem obywateli Ukrainy na terenie Polski, jak i ich zatrudnianiem czy dostępem do edukacji.

W tym zakresie niewątpliwe pojawią się wątpliwości, czy i w jakim stopniu należy stosować zasady przetwarzania danych osobowych w stosunku do obywateli Ukrainy oraz jak w takich sytuacjach realizować wymogi RODO.

Czy przepisy RODO mają zastosowanie do obywateli Ukrainy?

Zasadą jest, że do wszystkich osób przebywających na terenie Unii Europejskiej powinny mieć zastosowanie przepisy RODO. Wynika to m.in. z motywu 14 Preambuły RODO, zgodnie z którym „ochrona zapewniana niniejszym rozporządzeniem powinna mieć zastosowanie do osób fizycznych – niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych”. Z kolei art. 3 RODO wskazuje wyraźnie, jaki jest zakres terytorialny stosowania przepisów RODO. Zgodnie z tym przepisem: RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez jednostkę organizacyjną administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii.

W każdym wypadku, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób przebywających na terenie Unii Europejskiej lub przetwarzania dokonuje administrator prowadzący działalność w Unii Europejskiej, zastosowanie znajdą przepisy RODO.

Jakie prawa dotyczące ochrony danych osobowych przysługują obywatelom Ukrainy?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. każdy legalnie przebywający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obywatel Ukrainy otrzyma, na zasadach określonych w tej ustawie, numer PESEL, który powoli mu założyć profil zaufany (ePUAP), legalnie podjąć pracę, edukację oraz wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

W praktyce zatem administratorzy danych, którzy będą zatrudniać osoby z Ukrainy albo świadczyć na ich rzecz usługi, powinni pamiętać, że muszą wobec nich zrealizować te same obowiązki wynikające z RODO co wobec obywateli polskich. Przede wszystkim administratorzy danych muszą pamiętać o prawidłowym zidentyfikowaniu podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych uchodźców z Ukrainy, w tym przede wszystkim w sytuacjach, w których jest to konieczne, o odebraniu prawidłowej w rozumieniu art. 7 RODO, zgody na przetwarzanie danych.

Nie można zapomnieć także o konieczności realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13–14 RODO. Obywatel Ukrainy musi zostać poinformowany o zasadach przetwarzania jego danych osobowych i przysługujących...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem