Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

Mimo iż od 25 maja 2018 r. mamy obowiązek stosować RODO, część regulacji krajowych nie została jeszcze dostosowana do przepisów unijnego rozporządzenia. Długo wyczekiwanym aktem prawnym, który ma spełnić powyższą funkcję, jest tzw. ustawa dostosowująca, czyli ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W momencie sporządzania niniejszego artykułu prace nad ustawą nie zostały zakończone. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Sejmu ustawę przekazano Marszałkowi Senatu oraz Prezydentowi.

Ustawa dostosowująca ma na celu zapewnić skuteczne stosowanie RODO, ale jednocześnie nie powielać jego przepisów ani też nie powodować sprzeczności pomiędzy jej regulacjami a regulacjami RODO[1].

Poniżej omówiono proponowane przez ustawodawcę zmiany w zakresie dwóch ustaw: ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123).               

 

[1]  Wskazana wyżej ustawa wprowadzająca przepisy RODO została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 3 kwietnia 2019 r. Przedmiotowa ustawa powinna wejść w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. W chwili oddawania niniejszego tekstu do druku, dokładna data rozpoczęcia obowiązywania wskazanych przepisów nie była jeszcze znana. Jednakże niniejsze opracowanie bazuje na projekcie ustawy, który ostatecznie został uchwalony.”