W jaki sposób przestrzegać zasady minimalizacji danych osobowych, udostępniając plan urlopów?

Wejście w życie przepisów RODO skutkowało nie tylko nowelizacją licznych przepisów, ale także zmianą wykładni, czy też przyjętej w obrocie prawnym praktyki. Celem takich działań było zwiększenie ochrony danych osobowych osób fizycznych.

W związku z tym szczególną wagę przywiązuje się do ochrony danych osobowych pracowników, którzy jako podmiot niejako słabszy, w konfrontacji z pracodawcą, w założeniu ustawodawcy unijnego powinni być odpowiednio chronieni przepisami prawa. W konsekwencji powyższego podejścia należy wskazać, że prawa pracowników powinny być przestrzegane, a ich uprawnienia rea­lizowane, ze szczególną dbałością o odpowiednią ochronę ich danych osobowych przez pracodawcę.

Plan urlopów w świetle przepisów prawa pracy

Jednym z uprawnień pracownika jest możliwość zapoznania się z planem urlopów w zakładzie pracy. Zasady tworzenia planu urlopów i jego udostępnianie pracownikom reguluje art. 163 Kodeksu pracy, w którym wskazano, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca może nie ustalić planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Możliwość nieustalania planu urlopów istnieje także, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takiej sytuacji pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

Jeżeli jednak plan urlopów został ustalony, pracodawca podaje go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Zasadą jest zatem, że do informacji zawartych w planie urlopów dostęp mają wszyscy pracownicy. W tym miejscu rodzi się jednak wątpliwość, jak szeroki powinien być zakres informacji, jaki będzie się znajdował w opracowanym przez pracodawcę planie urlopów.

Tego typu wątpliwości wynikają przede wszystkim z faktu, że w planie urlopu mogą znaleźć się informacje, które będą dotyczyły różnych szczegółów odnoszących się do prywatności pracowników, jak np. rodzaj udzielonego urlo­pu (np. okolicznościowy) lub inne informacje czy też dopiski wskazujące na stan zdrowia bądź sytuację rodzinną pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu dane mogą być nadmiarowe, dlatego, przygotowując plan urlopów, należy kierować się zasadą minimalizacji danych i określić konkretny zakres informacji, jaki powinien się w takim dokumencie znaleźć.

Zasada minimalizacji danych a plan urlopów

Zasada minimalizacji danych wynika wprost z art. 5 ust. 1 lit c) RODO, zgodnie z którym: dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Dokonując wykładni wskazanego przepisu, warto posiłkować się wytycznymi zawartymi w motywie 39 do Preambuły RODO, w którym wskazano, że „zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem […] Osobom fizycznym należy uświadomić ryzyka, zasady, zabezpieczenia i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby wykonywania praw przysługujących im w związku z takim przetwarzaniem. W szczególności konkretne cele przetwarzania danych osobowych powinny być wyraźne, uzasadnione i określone w momencie ich zbierania. Dane osobowe powinny być adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane […] Dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem