W jaki sposób przy prowadzeniu analizy bilingów telefonicznych chroniona jest prywatność pracowników?

Ochronę prywatności pracowników w zakresie, w jakim pracodawca wprowadza wybrane przez siebie formy monitoringu, w tym analizę bilingów telefonicznych, mają zapewnić powołane wyżej przepisy Kodeksu pracy.

Ustawodawca wychodzi bowiem z założenia, że przy tak intensywnej kontroli pracowników, jaką dają nowoczesne narzędzia służące monitoringowi, zapewnienie prywatności pracowników jest możliwe przede wszystkim poprzez przekazanie im rzetelnych i szczegółowych informacji o tym, jakie sposoby monitoringu wykorzystuje pracodawca, w jakim zakresie i – co być może jest najważniejsze – w jakim celu.

Pracownik ma prawo wiedzieć, że wykaz odbytych przez niego rozmów i wysłanych SMS-ów z telefonu służbowego będzie sprawdzany. Ma też prawo wiedzieć, w jakim celu pracodawca zamierza prowadzić tę kontrolę i jak może wykorzystać zgromadzone w ten sposób dane.

Co więcej, przepisy Kodeksu pracy wprowadzają sztywne ramy w zakresie celów, w jakich pracodawca może monitorować pracowników.

Wykorzystywanie dopuszczalnych narzędzi monitoringu zgodnie z przepisami Kodeksu pracy powinno pozwolić pracodawcy na wykazanie, że nie narusza on prywatności swoich pracowników.