W jaki sposób upoważnić zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych?

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pozwala działać osobom, które w imieniu administratora danych wykonują zadania i operacje z wykorzystaniem danych osobowych. Chodzi przede wszystkim o osoby, które wykonują polecenia administratora danych w ramach jego działalności, np. pracowników, ale może też dotyczyć osób, które działają w ramach innych stosunków, np. umów cywilnoprawnych.

Podstawa prawna upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Kwestię upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na gruncie przepisów RODO reguluje art. 29 RODO, który stanowi, że „podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego”.

W praktyce nie ulega wątpliwości, że upoważnienie do przetwarzania danych osobowych może być nadawane pracownikom administratora danych. Wątpliwości budzi natomiast kwestia upoważniania do przetwarzania
danych osobowych zleceniobiorców lub osób, które działają w imieniu administratora danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych, np. umów o dzieło. W takim przypadku administratorzy danych mogą nie być pewni, czy osobom wykonującym dla nich zadania na podstawie umów cywilnoprawnych powinni wystawić upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, czy zawrzeć z nimi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedzi na tak postawione pytanie można znaleźć w publikacji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) pt. „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców. Poradnik RODO”, w którym wskazano, że „często rodzi się pytanie, w jakich ramach prawnych osoby fizyczne wykonujące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym również osoby wykonujące zadania w ramach tzw. samozatrudnienia, mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych będących w dyspozycji podmiotu zatrudniającego te osoby w tych formach. Należy pamiętać, że podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, mająca dostęp do danych osobowych, przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że inne przepisy przewidują od tego wyjątek. W razie pozostawania przez pracownika z pracodawcą w stosunku pracy może on przetwarzać dane osobowe administrowane przez pracodawcę na podstawie udzielonego upoważnienia. W sytuacji gdy administrator korzysta również z cywilnoprawnych form zatrudnienia (w tym także samozatrudnienia), gdzie tak zatrudnione osoby w efekcie przy przetwarzaniu danych osobowych korzystają ze środków i rozwiązań organizacyjnych administratora (np. systemów, pomieszczeń), a ponadto robią to na polecenie administratora, również należy uznać upoważnienie jako warunek dopuszczający przetwarzanie danych”[1].

Natomiast w tej samej publikacji PUODO podnosi, że „w sytuacji typowego zlecania części operacji przetwarzania danych osobowych (gałęzi – np. danych kadrowych, płacowych) innym podmiotom, które są wyodrębnione od jednostki organizacyjnej administratora, dokonują one przetwarzania w swoich własnych systemach, przekazując administratorowi ewentualnie efekt swoich działań. W konsekwencji należy uznać, że takie podmioty nie stanowią szeroko rozumianego personelu administratora, co oznacza, iż...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem