W jakiej formie spełnić obowiązek informacyjny przy zapisie na newsletter?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie wskazane w tym przepisie informacje. Oznacza to, że już w momencie dokonywania zapisu na newsletter osoba, która dokonuje tego zapisu, powinna móc zapoznać się ze wszystkimi informacjami wymienionymi w art. 13 RODO.

W tym miejscu należy jednak powołać wskazówki dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego w internecie wynikające z opracowania Grupy Roboczej art. 29 „Wytyczne w sprawie przejrzystości na podstawie rozporządzenia 2016/679”, WP260 rev.01, zgodnie z którymi: „w kontekście cyfrowym, biorąc pod uwagę ilość informacji, których należy udzielić osobie, której dane dotyczą, administratorzy danych mogą przyjąć warstwowe podejście, jeżeli chcą połączyć różne metody w celu zapewnienia przejrzystości. GR29 zaleca w szczególności, aby korzystano z warstwowych oświadczeń o ochronie prywatności/warstwowych informacji o polityce prywatności w celu odsyłania do różnych kategorii informacji, które należy podać osobie, której dane dotyczą, zamiast wyświetlać na ekranie wszystkie te informacje w formie ciągłego tekstu. Dzięki temu można uniknąć przeładowania informacyjnego”[1].

W ocenie Grupy Roboczej art. 29 zasada przejrzystości będzie obejmowała nie tylko samą treść klauzuli informacyjnej, ale także jej formę, np. poprzez zastosowanie krótszych komunikatów, które będą bardziej czytelne. Dodatkowo w tych samych wytycznych Grupa Robocza art. 29 wskazuje, że „jeżeli chodzi o treści podawane w ramach pierwszego sposobu, z którego korzysta administrator w celu przekazania informacji osobom, których dane dotyczą, w ramach warstwowego podejścia (innymi słowy – głównego sposobu, w który administrator po raz pierwszy wchodzi w interakcję z osobą, której dane dotyczą) lub treści zawarte w pierwszej warstwie oświadczenia o ochronie prywatności/informacji o polityce prywatności, GR29 zaleca, by ta pierwsza warstwa lub pierwszy sposób obejmowały szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, tożsamości administratora i opisu praw osoby, której dane dotyczą. (Ponadto na te informacje należy bezpośredni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem