Ważne do zachowania terminy związane z inspektorem ochrony danych

Poniżej przedstawiono zestawienie istotnych terminów związanych z funkcjonowaniem inspektora ochrony danych (dalej zwanego IOD):

 1. 14 dni – W tym terminie administrator lub podmiot przetwarzający, który wyznaczył u siebie IOD (czy to dlatego, iż miał taki obowiązek, czy też była to jego dobrowolna decyzja), zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Danych o wyznaczeniu IOD. Termin czternastodniowy ulega przedłużeniu w sytuacji wskazanej w pkt 3 poniżej.
  Ponadto każda zmiana danych wskazanych w zawiadomieniu oraz odwołanie IOD również wymaga zgłoszenia takiej zmiany lub odwołania w terminie 14 dni od jej zaistnienia lub odwołania.
 2. 24 maja 2018 r. – Jeżeli w tym dniu u danego administratora danych osobowych funkcjonował administrator bezpieczeństwa informacji, taki administrator bezpieczeństwa informacji staje się z mocy prawa IOD. W takiej sytuacji administrator danych osobowych nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, aby „przekształcić” administratora bezpieczeństwa informacji w IOD.
 3. 31 lipca 2018 r. – Data ważna zarówno dla administratorów danych osobowych, jak i dla podmiotów przetwarzających.
  Może zdarzyć się i tak, że do tej pory administrator danych osobowych nie powoływał u siebie administratora bezpieczeństwa informacji, a aktualnie jest obowiązany do wyznaczenia IOD (przykładowo, gdy administrator danych osobowych jest organem lub podmiotem publicznym). W takiej sytuacji administrator powinien powołać i zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych o wyznaczeniu u siebie IOD w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
  Także podmiot przetwarzający, który zgodnie z aktualnymi przepisami musi posiadać IOD, jest obowiązany do dnia 31 lipca 2018 r. powołać i zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych o wyznaczeniu IOD.
 4. 1 września 2018 r. – Do tego dnia IOD, który w dniu 24 maja 2018 r. był administratorem bezpieczeństwa informacji, pełni swoją funkcję jako IOD. Administrator może jednak przed dniem 1 września 2018 r. zadecydować, iż wyznacza inną osobę jako IOD. W tym celu administrator zgłasza wyznaczoną przez siebie osobę jako IOD do Prezesa Urzędu Ochrony Danych i podaje jej następujące dane:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Jeżeli więc przykładowo do tej pory administratorem bezpieczeństwa informacji był członek personelu administratora, a administrator uznał, że z uwagi na potencjalny konflikt interesów funkcję IOD powinna jednak pełnić osoba z zewnątrz, wówczas zgłasza nowego IOD do Prezesa UOD. Zgłoszenia IOD do Prezesa należy dokonać w terminie 14 dni od dnia jego wyznaczenia.

Jeżeli natomiast administrator danych o...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem