Wspólny administrator danych osobowych – jakie problemy się z tym wiążą?

Przepisy RODO przewidują różne role dla uczestników procesu przetwarzania danych osobowych, odpowiednio je definiując, a jednocześnie nakładając obowiązki związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych. Zawsze jednak w procesie tym występuje administrator danych osobowych, którego zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO definiuje się jako osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W praktyce może się jednak zdarzyć tak, że administratorem danych będzie nie jeden, a dwa (lub więcej) podmioty.

Kiedy zachodzi współadministrowanie danymi osobowymi?

Definicja współadministrowania została określona w art. 26 ust. 1 zd. 1 RODO. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami. Oznacza to, że w stosunku do tego samego zbioru danych osobowych, dwa (lub więcej) podmioty realizują te same uprawnienia. Nie zachodzi pomiędzy nimi żadna zależność czy hierarchia, jak w przypadku powierzenia przetwarzania danych, gdzie podmiot przetwarzający działa w „imieniu” administratora danych i jest związany z jego wytycznymi dotyczącymi celów i sposobów przetwarzania danych. Nie są to jednak dwaj „osobni” administratorzy, jak w sytuacji, gdy dochodzi do udostępnienia danych osobowych, gdzie każdy z administratorów decyduje samodzielnie o celach i sposobach przetwarzania danych, ale są to różne cele (np. różne są cele przetwarzania danych osobowych pracowników, dokonywane przez pracodawcę i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, któremu pracodawca udostępnia dane tych pracowników).

Do współadministrowania dochodzi najczęściej wtedy, kiedy pomiędzy administratorami danych zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, a jednocześnie administratorzy ci zarządzają tymi samymi zbiorami danych osobowych. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w przypadku grup przedsiębiorstw, holdingów, konsorcjów itp. Współadministrowanie ma też często miejsce, gdy np. grupa spółek powołuje centrum usług wspólnych, które przejmuje świadczenie niektórych usług na rzecz tych firm np. obsługę księgową, prowadzenie call center, obsługę reklamacji, windykację roszczeń.

To, czy w danym przypadku zachodzi współadministrowanie, czy powierzenie przetwarzania danych, zależy od indywidualnych uwarunkowań i ustalonych zasad współpracy. Może s...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem