Wykaz zbiorów danych osobowych

 

Lp.

Nazwa zbioru danych

Programy zastosowane
do przetwarzania danych

Uwagi

1.

Dane
pracowników i innych osób zatrudnionych

Wersja papierowa:

 • teczki akt osobowych,
 • listy obecności,
 • dzienniki zajęć,
 • protokoły rady pedagogicznej,
 • protokoły zebrań rady rodziców,
 • projekt organizacji pracy przedszkola,
 • listy płac,
 • angaże,
 • ewidencja zatrudniania i zwalniania pracowników, w tym rejestry umów pracowniczych, umów cywilnoprawnych,
 • rejestry w sprawie postępowania awansów nauczycieli (akty nadania, zaświadczenia, opinie),
 • rejestr nagród przyznawanych pracownikom,
 • księga zastępstw,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
 • rejestr środków ochrony BHP,
 • rejestr badań okresowych,
 • rejestr wypadków w drodze i w pracy, rejestr chorób zawodowych,
 • rejestr pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 • ewidencja czasu pracy (urlopy pracownicze, karty roczne),
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja czasu pracy nauczycieli – godziny ponadwymiarowe,
 • rejestr przyznawania premii,
 • rejestr nagród dyrektora,
 • protokoły komisji socjalnej,
 • deklaracje ubezpieczeniowe pracowników,
 • ewidencja emerytów i rencistów,
 • dokumentacja postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli,
 • wyciągi bankowe, przelewy,
 • inne rejestry, wykazy prowadzone przez przedszkole, których prowadzenie jest uzasadnione

 

Wersja elektroniczna:

 • SIO,
 • system Płatnik – ZUS,
 • program elektronicznego sporządzania płac, kadr, protokołów rady pedagogicznej, dziennika elektronicznego,
 • system sprawozdawczy GUS,
 • system ubezpieczenia grupowego pracowników wybranej firmy (PZU, AXA, HESTIA, inne),
 • platforma SEO (System Ewaluacji Oświaty),
 • system SL2014 (placówki rozliczające
  projekty UE),
 • własny system elektronicznej komunikacji z nauczycielami połączony ze stroną internetową placówki),
 • system bankowości elektronicznej,
 • inne

Każdemu z tych zbiorów można nadać numer, np.:

1. Teczki akt
osobowych.

2. Listy obecności.

3. …

 

Wówczas w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych można wpisać jedynie numery zbiorów powierzonych do przetwarzania konkretnej osobie, np.

Wicedyrektor:

zbiór nr 1, 2 itd.

2.

Dane dzieci,
rodziców/opiekunów

Wersja papierowa:

 • dzienniki zajęć,
 • dokumentacja rekrutacji do przedszkola,
 • karty/wnioski przyjęć do przedszkola,
 • umowy z rodzicami,
 • IPETY, programy wspomagania rozwoju,
 • rejestr orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-
  -pedagogicznej,
 • plany pracy indywidualnej z dziećmi,
 • arkusze obserwacji dzieci,
 • diagnozy, opinie,
 • wykazy dzieci do organu prowadzącego,
 • wykazy realizacji obowiązku szkolnego,
 • listy żywieniowe,
 • listy obecności na spotkaniach z rodzicami,
 • karty wycieczek,
 • wykaz dzieci i rodziców korzystających z dofinansowania MOPS, GOPS,
 • zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka,
 • oświadczenia rodziców z wykazem osób uprawnionych do odbioru dzieci,
 • oświadczenia rodziców samotnych i rodzin wielodzietnych,
 • protokoły rady rodziców,
 • wyciągi bankowe, przelewy,
 • inne

 

Wersja elektroniczna:

 • program elektronicznego sporządzania płac, kadr, protokołów rady pedagogicznej, dziennika elektronicznego,
 • system SIO,
 • system ubezpieczenia grupowego NNW dzieci wybranej firmy (PZU, AXA, HESTIA, inne),
 • system windykacji, np. ERIF,
 • system SL2014 (placówki rozliczające
  projekty UE),
 • własny system elektronicznej komunikacji z rodzicami połączony ze stroną internetową placówki),
 • system bankowości elektronicznej,
 • inne

 

3.

Dane
kontrahentów

Wersja papierowa:

 • ewidencja faktur, dowody księgowe (wyciągi bankowe, przelewy, KP, KW),
 • inne

 

Wersja elektroniczna:

 • programy księgowe (faktury, rachunki, KP, KW),
 • programy do rozliczania wyżywienia, intendentura (raporty żywieniowe, stan magazynu),
 • program do elektronicznej rejestracji frekwencji
  dzieci,
 • system bankowości elektronicznej,
 • inne

 

4.

Archiwum

Wersja papierowa:

 • dokumentacja placówki wg instrukcji kancelaryjnej,
 • inne.

 

Wersja elektroniczna:

archiwalne wersje elektronicznych programów kadrowych, płacowych itp.,

inne.

 

5.

Rejestr korespondencji

Wersja papierowa:

 • segregatory według instrukcji kancelaryjnej (korespondencja z organem prowadzącym,
  kuratorium oświaty, księgowością, ZUS, urzędem skarbowym, rodzicami i innymi
 • podmiotami współpracującymi,
 • wydruki korespondencji, e-maile,
 • inne.

 

Wersja elektroniczna:

 • dane zarchiwizowane na nośnikach elektronicznych dotyczące korespondencji
  z osobami, instytucjami i innymi podmiotami współ­pracującymi z placówką,
 • bieżąca korespondencja e-mail,

inne.

 

6.

Dane osób ubiegających się o pracę

Wersja papierowa:

 • CV

 

Wersja elektroniczna:

 • CV

 

7.

Dane
stażystów,
praktykantów,
wolontariuszy

Wersja papierowa:

 • rejestr stażystów odbywających staż z PUP, umowy z PUP,
 • rejestr praktykantów odbywających praktyki pedagogiczne,
 • umowy z uczelniami,
 • inne.

 

Wersja elektroniczna:

 • według potrzeb, np. dane do systemu GUS,
 • inne.

 

8

Inne dane, których
zbieranie
i przetwarzanie jest uzasadnione w danej
placówce