Wykaz zbiorów danych osobowych

 

Lp.

Nazwa zbioru danych

Programy zastosowane
do przetwarzania danych

Uwagi

1.

Dane
pracowników i innych osób zatrudnionych

Wersja papierowa:

 • teczki akt osobowych,
 • listy obecności,
 • dzienniki zajęć,
 • protokoły rady pedagogicznej,
 • protokoły zebrań rady rodziców,
 • projekt organizacji pracy przedszkola,
 • listy płac,
 • angaże,
 • ewidencja zatrudniania i zwalniania pracowników, w tym rejestry umów pracowniczych, umów cywilnoprawnych,
 • rejestry w sprawie postępowania awansów nauczycieli (akty nadania, zaświadczenia, opinie),
 • rejestr nagród przyznawanych pracownikom,
 • księga zastępstw,
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
 • rejestr środków ochrony BHP,
 • rejestr badań okresowych,
 • rejestr wypadków w drodze i w pracy, rejestr chorób zawodowych,
 • rejestr pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 • ewidencja czasu pracy (urlopy pracownicze, karty roczne),
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja czasu pracy nauczycieli – godziny ponadwymiarowe,
 • rejestr przyznawania premii,
 • rejestr nagród dyrektora,
 • protokoły komisji socjalnej,
 • deklaracje ubezpieczeniowe pracowników,
 • ewidencja emerytów i rencistów,
 • dokumentacja postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli,
 • wyciągi bankowe, przelewy,
 • inne rejestry, wykazy prowadzone przez przedszkole, których prowadzenie jest uzasadnione

 

Wersja elektroniczna:

 • SIO,
 • system Płatnik – ZUS,
 • program elektronicznego sporządzania płac, kadr, protokołów rady pedagogicznej, dziennika elektronicznego,
 • system sprawozdawczy GUS,
 • system ubezpieczenia grupowego pracowników wybranej firmy (PZU, AXA, HESTIA, inne),
 • platforma SEO (System Ewaluacji Oświaty),
 • system SL2014 (placówki rozliczające
  projekty UE),
 • własny system elektronicznej komunikacji z nauczycielami połączony ze stroną internetową placówki),
 • system bankowości elektronicznej,
 • inne

Każdemu z tych zbiorów można nadać numer, np.:

1. Teczki akt
osobowych.

2. Listy obecności.

3. …

 

Wówczas w upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych można wpisać jedynie numery zbiorów powierzonych do przetwarzania konkretnej osobie, np.

Wicedyrektor:

zbiór nr 1, 2 itd.

2.

Dane dzieci,
rodziców/opiekunów

Wersja papierowa:

 • d...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem