Wykorzystanie wizerunku w kontekście przetwarzania danych osobowych

Wykorzystanie wizerunku osoby fizycznej może stanowić przetwarzanie danych osobowych. Co więcej, może się zdarzyć, że w określonych sytuacjach przetwarzanie wizerunku zostanie zakwalifikowane jako przetwarzanie danych biometrycznych, czyli danych szczególnych kategorii. Przepisy RODO określają jednak precyzyjne wytyczne, którymi należy kierować się w procesach przetwarzania wizerunku osoby fizycznej. Rozróżnienie sytuacji, w których administrator danych przetwarza wizerunek osoby fizycznej jako „zwykłe” dane osobowe, a kiedy jako dane szczególnych kategorii, jest o tyle istotne, że przepisy RODO wprowadzają różne podstawy prawne przetwarzania każdego z tych rodzajów danych.

Wizerunek jako dane osobowe czy dane osobowe szczególnej kategorii?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 RODO: „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do ziden­tyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Mając na uwadze tak zdefiniowany zakres danych osobowych, nie ulega wątpliwości, że wizerunek (zdjęcie) osoby fizycznej pozwalający na jej identyfikację stawowi dane osobowe.

Natomiast zgodnie z pkt 14 powołanego art. 4 RODO: „dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy
lub dane daktyloskopijne.

Mając na uwadze powyższe definicje, nasuwa się jednoznaczny wniosek, że wizerunek osoby fizycznej to dane biometryczne, czyli dane szczególnych kategorii. W tym miejscu trzeba jednak powołać motyw 51 RODO, w którym wskazano, że „przetwarzanie fotografii nie powinno zawsze stanowić przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż fotografie są objęte definicją „danych biometrycznych” tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby
fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości”.

Zakwalifikowanie wizerunku osoby fizycznej jako „zwyk­łych” danych osobowych albo jako danych osobowych szczególnych kategorii, będzie zależało od sposobu wykorzystania i rodzaju przetwarzania tego wizerunku. Jeżeli dochodzi do przetwarzania zdjęcia osoby fizycznej bez użycia technologii pozwalającej na identyfikację danej osoby, np. publikację jej zdjęcia w folderze reklamowym albo w mediach społecznościowych, to wtedy taką fotografię traktujemy jak „zwykłe” dane osobowe. Jeżeli natomiast przetwarzanie fotografii osoby fizycznej odbywać się będzie z użyciem bardziej zaawansowanych technologii, np. aplikacji na smartfona albo algorytmów portalu społecznościowego, która będzie pozwalała na jednoznaczną identyfikację osoby znajdującej się na fotografii, to wtedy taki rodzaj przetwarzania będzie stanowił przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, co wiąże się z koniecznością przestrzegania wszystkich wymogów, jakie RODO wprowadza w związku z przetwarzaniem tego rodzaju danych.

Podstawy prawne przetwarzania wizerunku osoby fizycznej

Kwalifikacja wizerunku osoby fizycznej jako „zwykłych” danych osobowych lub danych osobowych szczególnych kategorii, determinuje ustalenie podstaw prawnych przetwarzania tych danych i wymogów RODO, które administrator danych musi zrealizować.

Zgodnie z powołanym motywem 51 RODO fotografia osoby fizycznej, co do zasady, nie stanowi danych biometrycznych. W tej sytuacji zdjęcia osób fizycznych mogą być przetwarzane tak, jak „zwykłe” dane osobowe, czyli na podstawach wskazanych w art. 6 RODO. Najczęściej podstawą prawną przetwarzania zdjęcia osoby fizycznej będzie po prostu jej zgoda, co nie wyklucza możliwości zastosowania innych podstaw przetwarzania, np. art. 6 ust. 1 lit. f, czyli gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów rea­lizowanych przez administratora danych. Może to być np. wizerunek włamywacza utrwalony na nagraniach z monitoringu.

Natomiast jeżeli przetwarzanie wizerunku osoby fizycznej zakwalifikujemy jako przetwarzanie danych szczególnych kategorii, ze względu na użytą do ich przetwarzania tech...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem