Wytyczne – jak zabezpieczyć firmę przed kopiowaniem danych przez pracowników

Odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych jest nie tylko koniecznością wynikającą z przepisów RODO, ale także kwestią bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Coraz więcej administratorów danych zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że zabezpieczenia mające chronić dane osobowe, chronią również informacje istotne z punktu widzenia działalności prowadzonej przez daną firmę, np. bazy klientów. Co więcej, administratorzy danych mają też świadomość, że zabezpieczenie tych informacji nie dotyczy tylko zewnętrznych zagrożeń, jak np. ataki czy włamania do systemu, ale także zagrożeń wewnętrznych, takich jak np. celowe działanie pracowników.

Oczywiście, w celu przeciwdziałania tego rodzaju zachowaniom pracowników wdrażane są zazwyczaj rozwiązania organizacyjne polegające na odpowiednim upoważnieniu pracowników do przetwarzania danych osobowych czy też zobowiązanie tych pracowników do zachowania w tajemnicy danych, do których mają dostęp w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Jednak często bazy danych, z jakich korzystają pracownicy, są na tyle wartościowe, że groźba konsekwencji dyscyplinarnych za ich ujawnianie czy przekazanie podmiotom trzecim jest niewystarczająca, by powstrzymać pracowników przed takim działaniem. W tej sytuacji administratorzy danych muszą rozważyć wprowadzenie takich rozwiązań, które uniemożliwią pracownikom kopiowanie takich baz danych, a jednocześnie nie sparaliżują działania firmy. W tym celu administratorzy danych mogą wdrożyć szereg rozwiązań.

W pierwszej kolejności administratorzy danych mogą wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, które uniemożliwią lub w znaczącym stopniu ograniczą pracownikom możliwość kopiowania danych. Przede wszystkim można wprowadzić zakaz wynoszenia dokumentów oraz nośników danych poza wyznaczony obszar przetwarzania danych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na czynności służbowe. Dodatkowo można wprowadzić zakaz przebywania na obszarze przetwarzania danych poza godzinami pracy; tu znowu z wyjątkiem sytuacji, kiedy wynika to z określonych czynności służbowych i odbywa się za zgodą i wiedzą przełożonego. Można też, a czasem nawet trzeba, wprowadzić ograniczenia w dostępie do pomieszczeń, w których przetwarzane są określone rodzaje danych osobowych. Jeżeli dana osoba nie wykonuje czynności z użyciem określonych danych, to w ogóle nie powinna mieć wstępu do pomieszczeń, w których takie dane się przetwarza. Tak jest np. w przypadku akt osobowych pracowników – dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby zajmujące się kadrami, a dokumenty te powinny być przechowywane w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich innym pracownikom.
 

WAŻNE!

Przeprowadzając inwentaryzację danych, warto okreś­lić te rodzaje dokumentów, które są dla firmy szczególnie istotne ze względu na rodzaj danych osobowych, które są tam przetwarzane, np. dane osobowe szczególnych kategorii albo ze względu na ich wartość biznesową.

Następnie należy ustalić (najlepiej w polityce bezpieczeństwa) zasady dostępu pracowników do tych danych (Kto? W jakim zakresie? Pod czyim nadzorem?).

 

Kolejnym krokiem do zabezpieczenia informacji w firmie jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań informatycznych. Poziom tych zabezpieczeń powinien być dostosowany do wagi danych, które mają być zabezpieczone (ich rodzaju i wartości dla przedsiębiorstwa). Warto wprowadzić takie rozwiania, jak np. blokady portów USB, które uniemożliwią użytkownikom korzystanie z własnych pendrivów, a tym samym po prostu zablokują możliwość ich fizycznego użycia. Powinien być wprowadzony zakaz używania prywatnych pendrivów, jak również zakaz instalowania własnego oprogramowania, natomiast żeby mieć pewność, że nie będzie on łamany, wskazane jest wdrożenie fizycznej blokady portów USB. Warto również rozważyć blokady niektórych stron WWW. Może to wpłynąć nie tylko na zwiększenie efektywności pracowników, ale może przyczynić się do zmniejszenia ataków złośliwego oprogramowania.

Kolejnym rozwiązaniem, które może wdrożyć administrator danych, jest używanie odpowiedniego systemu informatycznego. Obecnie na rynku dostępny jest szereg programów dla przedsiębiorców do zarządzania czasem pracy pracowników, obsługi zamówień, gromadzenia i przetwarzania danych klientów. Oprogramowania te są dostosowane do potrzeb danej branży. Możliwy jest także zakup dedykowanych rozwiązań. Jednak bez względu na to, jakie oprogramowanie wybierze administrator danych, warto zadbać o to, żeby w wybranym systemie znalazły się odpowiednie funkcje. Przede wszystkim system powinien zapewnić dostęp do bazy danych po wprowadzaniu indywidualnego identyfikatora i hasła. Is...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem