Wzorcowa procedura oznaczania pomieszczeń i terenu monitorowanego

Przepisy Kodeksu pracy szczegółowo regulują kwestie zastosowania monitoringu w zakładzie pracy, w tym także sposób oznaczania pomieszczeń i terenu monitorowanego. Istotne jest zatem, aby pracodawcy zadbali o wdrożenie procedur, które pozwolą na prawidłowe oznaczenie monitorowanego obszaru oraz będą umożliwiały niezbędne aktualizacje w sytuacjach, gdy zmieni się zakres monitoringu.

Wymogi prawne dotyczące oznaczenia pomieszczeń i terenu monitorowanego

Jak wynika z art. 22[2] § 9 Kodeksu pracy, w przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem. W praktyce oznacza to, że już na etapie instalacji kamer lub innych urządzeń monitorujących pracodawca powinien zaplanować nie tylko ich rozmieszczenie zgodnie z zasadami określonymi w art. 22[2] Kodeksu pracy[1], ale także przemyśleć sposób ich oznaczenia.

Oznaczenia pomieszczeń i terenu monitorowanego powinny być dobrze widoczne i czytelne, co oznacza, że sama pisemna informacja, w formie np. wydrukowanej na kartce papieru informacji o stosowaniu monitoringu, umieszczonej nawet na drzwiach wejściowych do budynku/pomieszczenia, może być niewystraczająca, jeśli nie będzie dostatecznie przejrzysta. Wynika to z faktu, że często petenci/klienci, a nawet sami pracownicy nie czytają dokładnie umieszczanych w taki sposób informacji.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie w takich miejscach znaków graficznych. Może to być piktogram przedstawiający kamerę/aparat oraz duża i wyraźna tablica z napisem „teren/pomieszczenie monitorowane”, najlepiej na jakimś kolorowym tle. Rozmiar takiej tablicy będzie zależny od wielkości monitorowanego obszaru. Oczywiste jest, że taka tabliczka może być mniejsza, jeśli wisi na drzwiach wejściowych do pomieszczenia, ale musi być odpowiednio większa przy bramach wjazdowych na duże ogrodzone tereny. Co do zasady rozmiar, kolor i treść takich znaków powinny być tak dobrane, żeby były dobrze widoczne dla osób wjeżdżających/wchodzących na dany teren czy do konkretnego budynku. Wybierając czy też projektując takie tablice informacyjne, należy po prostu sprawdzić, czy po zawieszeniu na bramie wjazdowej/drzwiach czy w innym planowanym miejscu, taki piktogram czy też tablica będą dobrze widoczne dla osób wjeżdżających/wchodzących na monitorowany obszar.

Oznaczania pomieszczeń i terenu monitorowanego a obowiązek informacyjny

W tym miejscu należy zauważyć, że wskazane przepisy art. 22[2] Kodeksu pracy nie wyłączają obowiązków pracodawcy wynikających z RODO. Zgodnie bowiem z art. 22[2] § 10 Kodeksu pracy: przepis § 9 nie narusza przepisów art. 12 i 13 RODO. Oznacza to, że pracodawca w zakresie oznaczania terenu i pomieszczeń objętych monitoringiem powinien przekazywać osobom mogącym znaleźć się w zasięgu kamer klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, czyli informować m.in. o tożsamości administratora danych pozyskanych z monitoringu, celu i zakresie jego wykorzystania oraz okresie przechowywania. Co jednak również istotne, obowiązek ten musi być realizowany także zgodnie z art. 12 RODO, czyli w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

W tym miejscu warto powołać stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO), który w przewodniku opublikowanym w dniu 15 czerwca 2018 r. pt. „Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego” wskazał, że: „administrator powinien na swoim terenie poinformować osoby, które potencjalnie mogą zostać nim objęte, że monitoring jest stosowany i jaki obszar jest nim objęty. Podać swoją nazwę, a...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem