Zadania inspektora ochrony danych

Zadania inspektora ochrony danych osobowych określa art. 39 RODO. Należą do nich:

  1. informowanie i doradzanie w zakresie obowiązków ciążących na administratorze, podmiocie przetwarzającym i pracownikach,
  2. monitorowanie przestrzegania przepisów i polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych,
  3. tworzenie zaleceń oraz prowadzenie konsultacji co do oceny skutków dla ochrony danych,
  4. monitorowanie wykonania przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
  5. ocena skutków dla ochrony danych (privacy impact­assess­ment),
  6. uwzględnianie prywatności w fazie projektowania i w ustawieniach domyślnych systemu przetwarzania danych (privacy by design oraz privacy by default),
  7. zgłaszanie podmiotom danych i organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych,
  8. współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w zakresie uprzednich konsultacji rozwiązań mających na celu zabezpieczenie danych osobowych,
  9. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,
  10. udzielanie pomocy i wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych konkretnych osób, których dane są przetwarzane, oraz przysługujących tym osobom uprawnień.

Zadania inspektora ochrony danych osobowych mają przede wszystkim na celu wzmocnienie praw podmiotów danych. Przepisy rozbudowują obowiązki informacyjne wobec osób, których dane dotyczą, przyznają podmiotom danych nowe uprawnienia, takie jak prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych. Inspektor staje się swojego rodzaju punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą, co wynika z art. 38 ust. 4 RODO, który mówi, że osoby, których dane dotyczą, uprawnione zostały wprost do kontaktowania się z inspektorem ochrony danych we ws...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem