Zakres informacji, jakich może żądać kontroler od pracownika

Sposób i tryb prowadzenia postępowania kontrolnego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) został szczegółowo omówiony w rozdziale pt. „Kontrola a postępowanie w sprawie naruszeń ochrony danych osobowych”. Oczywiste jest, że w toku prowadzonej kontroli administrator danych musi udzielić osobom upoważnionym do przeprowadzania kontroli wszelkich niezbędnych informacji oraz przekazać niezbędne dokumenty.

W trakcie postępowań kontrolnych pojawiają się jednak wątpliwości, jak powinni zachować się pracownicy kontrolowanego administratora danych i jakich informacji mogą udzielić PUODO.

Obowiązki pracownika kontrolowanego administratora danych

Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, dalej:
u.o.d.o.), osoba kontrolująca administratora danych może przesłuchać pracownika kontrolowanego w charakterze świadka. Za pracownika kontrolowanego uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub wykonującą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Bez względu zatem na rodzaj umowy, jaki łączy daną osobę z administratorem danych, będzie ona zobowiązana do złożenia zeznań jako świadek w postępowaniu kontrolnym.

Co jednak istotne, zgodnie z art. 86 ust. 3 u.o.d.o. do przesłuchania pracownika kontrolowanego stosuje się przepis art. 83 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej: k.p.a. Oznacza to, że także osoby przesłuchiwane w trakcie postępowania kontrolnego mają prawo do odmowy zeznań.

Zgodnie bowiem z art. 83 k.p.a. nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, a także osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo do odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych wcześniej na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.

Oznacza to, że w zasadzie tylko w dwóch sytuacjach pracownik kontrolowanego podmiotu może odmówić składania zeznań w charakterze świadka. Po pierwsze, w przypadku gdy przeprowadzana kontrola dotyczy spraw bezpośrednio związanych z jego najbliższą rodziną, a po drugie gdy odpowiedź na pytanie osoby kontrolującej mogłaby narazić samego świadka (lub osobę mu bliską) na konsekwencje prawne, a w niektórych przypadkach także pozaprawne (hańba).

Zakres informacji, jakich może żądać PUODO

W toku postępowania kontrolnego PUODO ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w postępowaniu kontrolnym, a w szczególności dokumentów, przedmiotów, oględzin oraz ustnych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń. W tej sytuacji przesłuchiwani pracownicy zobowiązani są udzielić PUODO wszelkich niezbędnych informacji, które przyczynią się do wyjaśnienia sprawy. Jeśli przekazywane przez nich informacje mogą stanowić ta...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem