Zasady bezpieczeństwa – polityka

W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych istotne jest opracowanie okreś­lonych procedur operacyjnych – jak nadawać uprawnienia, blokować konta użytkowników, wykonywać backup itd. Ważne jest, aby polityki obszaru IT „współgrały” z politykami dotyczącymi ochrony danych osobowych czy też prywatności (zob. ISO29100, sekcja 4.6.).

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, która obowiązywała do maja 2018 r., organizacje zobowiązane były przygotować dwa zestawy dokumentów:

 • politykę bezpieczeństwa danych osobowych,
 • instrukcję zarządzania systemem do przetwarzania danych osobowych.

Dokument polityki bezpieczeństwa danych osobowych regulował takie obszary, jak:

 • kontrola dostępu,
 • klasyfikacja informacji,
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • obszary dotyczące użytkownika końcowego,
 • kopie zapasowe,
 • ochrona przed złośliwym oprogramowaniem,
 • zarządzanie podatnościami technicznymi,
 • bezpieczeństwo komunikacji.

Ponadto polityka powinna zawierać takie informacje, jak:

 • wykaz miejsc, gdzie przetwarza się dane osobowe,
 • wykaz zbiorów danych osobowych oraz programów, jakie służą do przetwarzania danych osobowych,
 • opis struktury tych zbiorów i sposób przepływu danych między systemami,
 • opis zabezpieczeń – środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności i integralności.

Instrukcja stanowiła uszczegółowienie zasad opisanych w polityce bezpieczeństwa, ograniczonych wyłącznie do obszaru IT. Instrukcja regulowała takie kwestie, jak:

 • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności,
 • stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,
 • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu,
 • procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,
 • sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych,
 • sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością złośliwego oprogramowania,
 • procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

RODO wymaga opracowania nowej dokumentacji – jest nim rejestr czynności przetwarzania. Powinien on zawierać:

 • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa (art. 30 ust. 1 lub 2 pkt d),
 • dane administratora, cele przetwarzania,
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych.

Jeśli porówna się rejestr z polityką bezpieczeństwa, to widać wiele wspólnych elementów.

Dostosowanie istniejącej dokumentacji do wymagań RODO nie powinno być trudne. Można pozostać przy dokumencie polityki bezpieczeństwa, pozbawiając go jedynie tych kwestii, dla których bardziej odpowiednim miejs­cem będzie rejestr czynności przetwarzania. Instrukcję zarządzania też można pozostawić, pozbawiając ją archaicznej części (procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy miały sens w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, ale nie teraz).

Rozporządzenie nie określa, jaka powinna być struktura dokumentacji, więc pozostaje to do decyzji organizacji. Jest to dobre rozwiązanie, bo każda dokumentacja powinna zostać dostosowana do indywidualnego charakteru i wymagań przedsiębiorstwa.

 

Menedżer bezpieczeństwa

W IT niezmiernie ważne jest wyznaczenie czy zatrudnienie osoby, która będzie dbała o bezpieczeństwo systemów informatycznych i będzie też odpowiedzialna za cykliczne pomiary stanu bezpieczeństwa.

 

Bezpieczeństwo personalne

Bezpieczeństwo personalne – to zagadnienie raczej poza obszarem IT, ale warto w IT skupić uwagę na tym, że specjaliści zajmujący się technologiami informatycznymi mogą z racji posiadanych uprawnień uzyskać dostęp do każdej informacji przetwarzanej w systemach informatycznych. Dlatego warto rozważyć tzw. screening pracowników, np. sprawdzenie wiarygodności informacji zawartych w życiorysie, uzyskanie potwierdzonych referencji z poprzednich miejsc pracy bądź zaświadczenie o niekaralności (o ile przepisy pozwalają na to ostatnie).

Warto zauważyć, że do danych osobowych mogą uzyskać dostęp pracownicy firm zewnętrznych, serwisujących urządzenia informatyczne. W zależności od ich zadań trzeba podpisać z nimi umowę o zachowaniu poufności bądź umowę powierzenia.

 

Identyfikacja właścicieli informacji

Jednym z najważniejszych zagadnień związanym z dostosowaniem do przepisów rozporządzenia jest identyfikacja danych: jakie dane są w organizacji, gdzie się znajdują, kto za nie odpowiada i kto ma do nich dostęp.

Zidentyfikowanie osób, które za dane odpowiadają, będzie potrzebne do wdrożenia właściwego procesu nadawania uprawnień, bo właściciel informacji jest jej gestorem (dysponentem) i on powinien decydować o tym, kto do niej będzie miał dostęp i jaki.

 

Szyfrowanie

Szyfrowanie służy do ukrywania informacji przed niepożądanym lub nieuprawnionym dostępem. Najprostszym narzędziem do szyfrowania jest Word i Excel – dokument zabezpieczony hasłem przed otwarciem jest tak naprawdę zaszyfrowany. Szyfrowanie tego rodzaju jest szyfrowaniem symetrycznym – tym samym kluczem szyfruje się dokument i tym samym się go deszyfruje. Nie wchodząc w szczegóły, dobrze jest pamiętać o tym, aby hasło, którym taki dokument się zabezpiecza, było skomplikowane i długie, i żeby było przesłane innym kanałem komunikacji niż dokument.
 

Szyfrowanie transmisji danych

Każde dane osobowe, jeśli są przesyłane przez Internet, należy szyfrować, a szczególnie dane wykorzystywane do uwierzytelnienia (np. login i hasło). Szyfrowanie jest konieczne, aby dane nie zostały podsłuchane i przechwycone podczas transmisji w sieci.

W przypadku aplikacji internetowych najczęściej spotykanym szyfrowaniem jest szyfrowanie transmisji danych SSL (ang. secure socket layer) lub TLS (ang. transport layer security). Są one powszechnie wykorzystywane do zabezpieczenia transmisji danych w bankowości elektronicznej, w serwisach aukcyjnych, sklepach internetowych itd. Najbardziej zauważalnym symbolem potwierdzającym wykorzystanie tych protokołów jest adres strony internetowej zaczynający się od https://. Litera „s” oznacza secure – ang. bezpieczny, zabezpieczony.

Szyfrowania należy też używać w przypadku zdalnego łączenia się z biurem – stosuje się w tym celu tzw. tunele VPN. Komputer podłączony w ten sposób do sieci firmowej pracuje tak, jakby faktycznie znajdował się w biurze.

Przesyłając pliki, należy unikać FTP (ang. file transfer protocol), gdyż podczas transmisji identyfikator użytkownika, hasło i wszystkie dane są niezaszyfrowane – można je podsłuchać. Należy korzystać z ich bezpieczniejszych odmian, takich jak FTPS lub SFTP. W ostateczności można korzystać z FTP, ale wówczas przesyłane pliki powinny być uprzednio (przed transmisją) zaszyfrowane (np. plik 7z zabezpieczony hasłem).

 

Szyfrowanie danych na dyskach

Dane osobowe, które transportuje się „na zewnątrz”, powinno się szyfrować. Najczęściej chodzi o pamięci USB oraz dyski laptopów. Jeśli chodzi o laptopy, to najlepiej zaszyfrować cały dysk – można użyć do tego celu takie programy, jak: BitLocker (Microsoft), SafeBoot (McAfee), SafeGuard (Utimaco Safeware), Truecrypt (TrueCrypt Foun­dation).

Trzeba być świadomym tego, że nawet jeśli do zabezpieczenia komputera używa się hasła, to dane na dysku komputera nie są zabezpieczone. Hasło zabezpiecza głównie dostęp do ekranu, a więc wystarczy np. przełożyć dysk do innego urządzenia, aby odczytać z niego wszystkie dane. Stosując jeden z wymienionych programów do szyfrowania, ma się gwarancję, że nikt nie uzyska dostępu do jakichkolwiek danych, nawet jeśli dysk twardy zostanie włożony do innego komputera. Wiele z tych programów pozwala także szyfrować dane na pamięciach USB.

 

Polityka haseł

Dobre hasło to takie, którego nie da się szybko ani odgadnąć, ani „złamać”. Hasła trzeba stosować zawsze, nie powinno używać się systemów bez hasła albo z ustawionym tzw. autologowaniem, tak jest np. z fabrycznie zainstalowanym na komputerze systemem Windows, który po włączeniu uruchamia od razu system bez podania żadnego hasła.

Dobre, mocne hasło powinno zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne oraz być odpowiedniej długości.

Jedną z metod uzyskiwania haseł przez włamywaczy jest ich zgadywanie, czyli łamanie metodą brute-force albo słownikową. Metoda łamania haseł brute-force polega na próbowaniu kolejnych kombinacji haseł. Typowy zamek do walizki otwiera się za pomocą kodu złożonego z 3 cyfr, aby go „złamać”, należy próbować po kolei kombinacji od 000 do 999. W najgorszym wypadku potrzebnych jest tysiąc kombinacji. W przypadku haseł komputerowych oprócz samych cyfr do dyspozycji są jeszcze litery alfabetu, w dodatku małe i wielkie (większość systemów je rozróżnia) oraz tzw. znaki specjalne, którymi są np. wykrzyknik czy cudzysłowy. Ich stosowanie znacząco wzmacnia hasło. Dobre hasło powinno zawierać wszystkie rodzaje znaków i być długie. Wbrew pozorom najłatwiej utworzyć i zapamiętać długie hasło. Jedyna niedogodność polega na tym, że dłużej się je wpisuje. Do utworzenia hasła warto wybrać zdanie, które się pamięta, np.:

 • SiałaBabaMak#2018,
 • UrlopZa365Dni!
 • 1000$ZaNic!

To naprawdę łatwe do zapamiętania hasła i trudne do złamania. Niektóre systemy umożliwiają blokowanie konta po określonej liczbie prób zalogowania z nieprawidłowym
hasłem. Ta technika chroni przed łamaniem hasła lub jego zgadywaniem. Konto po określonej liczbie prób można zablokować na stałe (wtedy operator musi je odblokować) albo na pewien czas (wtedy konto po upływie tego czasu odblokuje się automatycznie). Stosując takie techniki, można nieco złagodzić wymagania dla haseł.

Kiedyś hasła trzeba było zmieniać co 30 dni – wymóg rozporządzenia do ustawy o ochronie danych osobowych. Wydaje się, że 90 dni jest najbardziej optymalne. Na pewno
warto zmieniać hasła co jakiś czas; niezmienianie haseł to bardzo zła praktyka.

Należy pamiętać o tym, że ujawnione hasło pozwala na dostęp do informacji przetwarzanej za pomocą systemu komputerowego. Można śmiało powiedzieć, że ujawnienie hasła to jak ujawnienie danych osobowych.

 

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Tam, gdzie to możliwe, warto używać uwierzytelniania wieloskładnikowego (ang. multi-factor authentication, MFA), na które mogą składać się następujące elementy:

 • wiedza – coś, co użytkownik zna, wie (hasło, PIN),
 • stan posiadania – coś co użytkownik ma (token bezpieczeństwa, certyfikat, określone urządzenie),
 • czynnik ludzki – kim jest użytkownik (biometria dłoni, palców, twarzy, oka itp.),
 • lokalizacja – gdzie użytkownik się znajduje.
 • Najczęściej spotykane metody użycia uwierzytelniania wieloskładnikowego to:
 • przeciągnięcie karty dostępowej i podanie PIN-u,
 • logowanie się do strony internetowej, podanie nazwy użytkownika, hasła oraz dodatkowego kodu przesłanego za pomocą SMS.

 

Zapisywanie haseł

Haseł nie powinno się zapisywać, bo ktoś może je znaleźć i wykorzystać. Są jednak sytuacje, gdy hasła n...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem