Zasady przetwarzania danych osobowych zleceniobiorców

Przede wszystkim umowy-zlecenia są regulowane przez art. 734 i n. Kodeksu cywilnego, a przepisy te nie określają tak dokładnie, jak przepisy Kodeksu pracy zakresu danych zleceniobiorcy, jakie może przetwarzać podmiot zatrudniający. Wskazówki, jak podmiot zatrudniający powinien postąpić w takiej sytuacji, przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swoim poradniku „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy: Poradnik dla pracodawców” z dnia 4 października 2018 r., w którym wskazał, że: „prawo cywilne statuuje zasadę swobody umów, która umożliwia dowolne kształtowanie treści umów, o ile nie sprzeciwia się to charakterowi i naturze stosunku zobowiązaniowego. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający powinien dokonać analizy zakresu danych, których zebranie jest konieczne w związku z realizacją umowy i ciążącymi na nim obowiązkami wynikającymi z umowy (np. wypłata wynagrodzenia) lub z przepisów prawa (np. płatność składek na ubezpieczenie społeczne). Nie ma on tutaj pełnej swobody, gdyż jest on związany wymogami określonymi przez postanowienia RODO, a w szczególności musi zapewnić zgodność z zasadami ograniczenia celu oraz minimalizacji danych”[1].

Zasada ograniczenia celu została wskazana w art. 5 ust. 1 pkt b) RODO, zgodnie z którym dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Natomiast zasada minimalizacji danych została wskazana w art. 5 ust. 1 pkt c) RODO, zgodnie z którym dane osobowe muszą być zbierane i przetwarzane adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 

Ważne!

Podmiot zatrudniający, chcąc prawidłowo przetwarzać dane osobowe zleceniobiorców, powinien w pierwszej kolejności określić, jakie dane w jakim celu zamierza przetwarzać.

Należy przy tym uwzględnić wszystkie wymogi prawne związane z rozliczeniami z urzędem skarbowym, ZUS-em,
a przede wszystkim z samym zleceniobiorcą, zarówno w zakresie rozliczenia jego wynagrodze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem