Zatrudnienie pracownika na drugim etacie

Omawiane zagadnienie jest jednak dużo bardziej problematyczne ze względu na przepisy prawa pracy. Zatrudnienie pracownika na drugim etacie jest dopuszczalne, z tym że może zostać potraktowane jako próba „obejścia” przepisów o czasie pracy i wygrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Orzecznictwo sądów powszechnych w tym zakresie jest jednoznaczne, jeśli chodzi o pracę tego samego rodzaju. Świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę, poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych.
Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy, przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Praca nadliczbowa jest możliwa jedynie wówczas, gdy wprost dopuszczają ją przepisy ustawy i to w granicach ustalonych tymi przepisami (zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2006 r., sygn. akt. III APa 24/06, Legalis numer 84219).

Co więcej, orzecznictwo wskazuje także, że w razie wykonywania na rzecz pracodawcy kilku rodzajów pracy podporządkowanej należy domniemywać, że strony łączy jeden stosunek pracy (zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2002 r., sygn. akt: I PKN 876/00, Legalis numer 62131).

Wyjątkowo w orzecznictwie dopuszcza się zawieranie z własnym pracownikiem dodatkowej (drugiej) umowy o pracę za normalnym wynagrodzeniem tylko gdy chodzi o rodzaj pracy wyraźnie inny niż uzgodniony w podstawowym czasie pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 1981 r. II URN 186/80, OSNPG 1981/5, poz. 22, str. 18).

Zatem zatrud...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem