Zatrudnienie pracownika na drugim etacie na rzecz innego pracodawcy

Analizując przepisy RODO i prawa pracy, nie ulega też wątpliwości, że dopuszczalne jest świadczenie pracy na rzecz innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Jednakże w takiej sytuacji należy bardzo dokładnie rozważyć, czy takie rozwiązanie rzeczywiście będzie optymalne dla administratora danych. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że pracownik, nawet pracując na dwóch etatach u różnych pracodawców, jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, jak również przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach (IOD obowiązuje tajemnica co do wykonywania swoich zadań, zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO).

Administrator danych, decydując się na zatrudnienie na stanowisku IOD osoby, która świadczy też pracę na rzecz innego pracodawcy, musi dokładnie przeanalizować okoliczności faktyczne dotyczące rodzaju i zakresu obowiązków, jakie osoba ta wykonuje w innym podmiocie. Chodzi przede wszystkim o ocenę, czy taki pracownik będzie w stanie zachować wskazane wyżej standardy lojalności wobec obu pracodawców. Ze względu na złożoność problemów, jakie mogą się pojawić w takich sytuacjach (m.in. konieczność zachowania niezależności IOD, unikanie konfliktu interesów, wymiar czasu prac...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem