Zgoda pracownika na gruncie przepisów RODO

Ze względu na to, że powołane wyżej przepisy Kodeksu pracy pozwalają na przetwarzanie danych pracowników na podstawie zgody, konieczne jest wykazanie, że spełniała ona warunki określone w art. 7 RODO, tj. musi być to zgoda wyrażona dobrowolnie, z tym że wyrażenia zgody nie należy uznawać za dobrowolne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez niekorzystnych konsekwencji (motyw 42 RODO). Ponadto, jak wskazano w motywie 43 RODO, aby zapewnić dobrowolność, zgoda nie powinna stanowić ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w szczególnej sytuacji, w której istnieje wyraźny brak równowagi między osobą, której dane dotyczą, a administratorem. Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych (motyw 32 RODO).

W orzecznictwie od dawna zwraca się uwagę, że dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w relacji pracownik – pracodawca może być, a najczęściej jest po prostu iluzoryczna. Jak przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r., sygn. akt: I OSK 249/09: wyrażona na życzenie pracodawcy pisemna zgoda pracownika na pobranie i przetworzenie jego danych osobowych narusza prawa pracownika i swobodę wyrażenia przez niego woli. Za tak sformułowanym stanowiskiem przemawia zależność pracownika od pracodawcy. Brak równowagi w relacji pracodawca – pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność w wyrażeniu zgody na pobieranie i przetwarzanie danych osobowych (biometrycznych). Z tego względu ustawodawca ograniczył przepisem art. 22[1] Kodeksu pracy katalog danych, których pracodawca może żądać od pracownika. Uznanie faktu wyrażenia zgody przez pracownika za okoliczność legalizującą pobranie od pracownika innych danych niż wskazane w art. 22[1] Kodeksu pracy stanowiłoby naruszenie tego przepisu Kodeksu pracy. Powołany wyrok został, co prawda, wydany na gruncie uprzednio obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, jednakże należy przyjąć, że zawarte w nim tezy są aktualne także pod rządami przepisów RODO.

Co więcej, powołany wyrok odnosił się do sytuacji spornej dotyczącej możliwości pobierania od pracowników danych biometrycznych (skanu linii papilarnych) w celu rejestracji godzin przyjścia i wyjścia z zakładu pracy. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wykorzystanie danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracowników jest nieproporcjonalne do zamierzonego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem