Zlecenie kontroli zwolnienia lekarskiego a RODO

Prezes UODO w decyzji z dnia 20 marca 2019 r., ZSZZS.440.727.2018, opowiedział się za dopuszczalnością zlecenia przez pracodawcę zatrudniającego ponad 20 pracowników (ubezpieczonych) firmie zewnętrznej przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego od pracy i w związku z tym odmówił uwzględnienia wniosku skarżącej, będącej pracownikiem, zarzucającej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez pracodawcę polegające na udostępnieniu jej danych osobowych osobom nieuprawnionym.

We wskazanym w ww. decyzji stanie faktycznym kontrola została przeprowadzona na podstawie zawartej przez pracodawcę i firmę zewnętrzną umowy o współpracy na świadczenie usług związanych z kontrolą absencji chorobowej pracowników, a także umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz udzielonego pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Osobom w ten sposób upoważnionym zostały przez pracodawcę udostępnione dane osobowe pracownika w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz informacji o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim w celu sprawdzenia, czy pracownik przebywa w miejscu zamieszkania, a więc czy wy­korzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego celem. Pracodawca, jako zatrudniający ponad 20 pracowników, mógł przeprowadzić kontrolę zasadności wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego, gdyż działał zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, a wystawiając ww. imiennie upoważnienia, zgodne ze wzorem up...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem