Zmiany dotyczące ochrony zdrowia po 4 maja 2019 r.

Ochrona zdrowia psychicznego

Ustalono, iż ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny jest zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta, które realizuje w szczególności przy pomocy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Rzecznik Praw Pacjenta ma przy tym prawo do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

 W przypadku danych utrwalonych za pomocą urządzeń monitorujących konieczne jest zapewnienie, aby dane te przetwarzały wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych, w szczególności sędziów oraz Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w celu realizacji zadań określonych w ustawie. Osoby posiadające pisemne upoważnienie są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Zawód lekarza i lekarza dentysty

 Wyraźnie wskazano, jakie dane lekarzy i lekarzy dentystów może przetwarzać marszałek województwa, Minister Obrony Narodowej oraz wojewoda, w celu wykonywania zadań związanych z realizacją stażu podyplomowego
lekarzy i lekarzy dentystów. Są to następujące dane:

 1. stopień żołnierza w służbie czynnej,
 2. imię i nazwisko,
 3. numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4. data urodzenia,
 5. adres miejsca zamieszkania,
 6. numer prawa wykonywania zawodu,
 7. posiadane specjalizacje,
 8. powody i okresy absencji w pracy,
 9. przewidywany i faktyczny termin porodu,
 10. informacja o orzeczonej niepełnosprawności,
 11. informacje o trybie rozwiązania umowy o pracę.

Dane, o których mowa w pkt 8–11, nie mogą być przetwarzane w celu innym niż finansowanie stażu podyplomowego, przedłużanie stażu podyplomowego i nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego, a dostęp do nich mogą mieć wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania tych danych wydane przez marszałka województwa, Ministra Obrony Narodowej lub wojewodę. Osoby posiadające pisemne upoważnienie są zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.

Wyraźnie wskazano również, jakie dane lekarzy i lekarzy dentystów może przetwarzać wojewoda, minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej, w celu wykonywania zadań związanych z realizacją szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów:

 1. stopień żołnierza w służbie czynnej lub funkcjonariusza w stosunku służby,
 2. imię i nazwisko,
 3. numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4. data urodzenia,
 5. adres miejsca zamieszkania,
 6. numer prawa wykonywania zawodu,
 7. posiadane specjalizacje,
 8. powody i okresy absencji w pracy,
 9. przewidywany i faktyczny termin porodu,
 10. informacja o orzeczonej niepełnosprawności,
 11. informacje o trybie rozwiązania umowy o pracę.

Dane, o których mowa w pkt. 8–11, nie mogą być przetwarzane w celu innym niż finansowanie szkolenia specjalizacyjnego, przedłużanie szkolenia specjalizacyjnego i nadzór nad odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego, a dostęp do nich mogą mieć wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania tych danych wydane przez wojewodę, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej. Osoby posiadające pisem­ne upoważnienie są zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.

Publiczna służba krwi

Wyraźnie określono, iż administratorem danych gromadzonych w systemie e-krew jest minister właściwy do spraw zdrowia.

 Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Pracodawca może przetwarzać dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia osób:

pozostających z nim w stosunku pracy oraz niepracujących byłych pracowników,

niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą,

uczestniczących w procesie rekrutacji, odbywających szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie,

należących do grup wymienionych w art. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 9.08.2008 r., str. 3, z późn. zm.) oraz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.),

będących członkami rodzin pracowników i niepracujących byłych pracowników,

o których mowa w art. 21 ust. 2c, i osób korzystających z usług jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 2e pkt 3 – dla celów określonych w ustawie.

Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane osobowe o stanie zdrowia jest dobrowolne.

W celu realizacji określonych, wyraźnie wskazanych w ustawie zadań działania mogą być podejmowane na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych. Przetwarzanie to może obejmować dane osobowe o stanie zdrowia.

W przypadku zautomatyzowanego przetwarzania danych, administrator danych jest obowiązany zapewnić odpowiednie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym w szczególności zapewnić tej osobie prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany.

Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez podmioty i osoby realizujące zadania wynikające z ustawy polegają co najmniej na:

 1. dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych,
 2. pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

Pracodawcy, podmioty i osoby realizujące zadania wynikające z ustawy przechowują dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania danyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem