Zmiany w Kodeksie pracy

UStawa wprowadzająca RODO zmieniła także szereg innych przepisów Kodeksu pracy. Przede wszystkim doprecyzowano przepisy dotyczące monitoringu. W art. 222 Kodeku pracy dodano § 11, zgodnie z którym monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej – do katalogu pomieszczeń, w których nie może być monitoringu, dodano także pomieszczenia wykorzystywane przez zakładową organizację związkową. Dodatkowo zmieniono § 2, który otrzymał brzmienie: monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Ważne!

Wprowadzając monitoring, zawsze należy rozważyć, w jakich miejscach nie powinny znajdować się kamery.
Z treści art. 222 Kodeksu pracy dość jasno wynika, w których miejscach nie można zamontować kamer. Ustawodawca dopuścił jednak pewne wyjątki, uzasaD nione np. koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa. Zapisy te są o tyle istotne, że często to właśnie w pomieszczeniach sanitarnych czy też szatniach dochodzi do kradzieży i innych nieprawidłowości, które budzą niepokój pracowników. Wielokrotnie zdarza się, że to sami pracownicy zwracają się do pracodawcy z wnioskiem o umieszczenie kamer w pomieszczeniach socjalnych z uwagi na powtarzające się kradzieże.

Jak już wskazano wyżej, wprowadzenie monitoringu w takich pomieszczeniach jest jak najbardziej dopuszczalne, konieczne jest jednak spełnienie przez pracodawcę określonych warunków, czyli przede wszystkim
zastosowanie takich rozwiązań technicznych, by zapewnić poszanowanie godności i prywatności pracownika, a zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu konieczne jest także uzyskanie zgody na monitoring tych pomieszczeń od zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli taka nie działa u danego pracodawcy – od przedstawicieli pracowników.

Niezależnie od powyższych wymagań, należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o wprowadzonym monitoringu oraz odpowiedniego oznaczenia monitorowanych pomieszczeń w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych.


Ustawa wprowadzająca RODO częściowo zmieniła też zasady dotyczące uzyskiwania od pracowników orzeczeń lekarskich dotyczących badań pracowników oraz zasad postępowania z tymi dokumentami. Zgodnie ze zmienionym art. 229 § 1a pkt 2 Kodeksu pracy: wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem