Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności już dzisiaj jest podstawowym dokumentem, w którym można wyjaśnić klientom, jakie dane osobowe są zbierane, w jaki sposób oraz w jakim celu. Biorąc pod uwagę obowiązki informacyjne, to właśnie polityka prywatności może być miejscem, gdzie szczegółowo wskazuje się, jak przedsiębiorstwo postępuje z danymi osobowymi.

Jednak należy pamiętać, że nie jest to miejsce do zbierania zgód od klientów. Akceptacja polityki prywatności, która dzisiaj jest dość powszechna, nie powinna zastąpić wyraźnego wyrażenia przez danego klienta zgody – czy to drogą e-mailową, czy poprzez różnego rodzaju checkboxy.

Poniżej przykłady zapisów polityk prywatności. Powinny one zawierać następujące elementy:

1. Dokładne oznaczenie przedsiębiorstwa

ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w X przy ul. Y, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 123456 przez Sąd Rejonowy w X, Wydział X Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 654321, kapitał zakładowy: 5000 zł, zwana dalej administratorem.

2. Jakie dane i w jaki sposób dane są zbierane przez przedsiębiorstwo

Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników sklepu internetowego X. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowania użytkownika. System ten jest zintegrowany z naszym sklepem i każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

3. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu, woli usunięcia danych oraz innych ich modyfikacji

Każdy użytkownik może żądać:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych.

 

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

 

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem