Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności już dzisiaj jest podstawowym dokumentem, w którym można wyjaśnić klientom, jakie dane osobowe są zbierane, w jaki sposób oraz w jakim celu. Biorąc pod uwagę obowiązki informacyjne, to właśnie polityka prywatności może być miejscem, gdzie szczegółowo wskazuje się, jak przedsiębiorstwo postępuje z danymi osobowymi.

Jednak należy pamiętać, że nie jest to miejsce do zbierania zgód od klientów. Akceptacja polityki prywatności, która dzisiaj jest dość powszechna, nie powinna zastąpić wyraźnego wyrażenia przez danego klienta zgody – czy to drogą e-mailową, czy poprzez różnego rodzaju checkboxy.

Poniżej przykłady zapisów polityk prywatności. Powinny one zawierać następujące elementy:

1. Dokładne oznaczenie przedsiębiorstwa

ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w X przy ul. Y, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 123456 przez Sąd Rejonowy w X, Wydział X Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 654321, kapitał zakładowy: 5000 zł, zwana dalej administratorem.

2. Jakie dane i w jaki sposób dane są zbierane przez przedsiębiorstwo

Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników sklepu internetowego X. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowania użytkownika. System ten jest zintegrowany z naszym sklepem i każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

3. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu, woli usunięcia danych oraz innych ich modyfikacji

Każdy użytkownik może żądać:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych.

 

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien:

  • zalogować się na swoje konto,
  • wybrać odpowiednią zakładkę [Moje dane],
  • wypełnić formularz dostępny w zakładce [Moje dane].

Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez użytkownika zamówienia oraz celem przesłania użytkownikowi spersonalizowanej informacji handlowej.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.

Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.