Zmiany w przepisach o zakładowych funduszach świadczeń socjalnych w związku z RODO

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jest jedną z szeregu ustaw, która zostanie zmieniona po wejściu w życie tzw. ustawy wprowadzającej RODO, tj. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS. W związku z powyższym pracodawca musi mieć możliwości weryfikacji sytuacji pracownika, od której zależy przyznanie mu świadczeń z ZFŚS.

W nowelizacji ustawy wskazano, że udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu i ustalenia ich wysokości następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
 

Ważne!

Określenie sytuacji materialnej i rodzinnej pracownika jest konieczne w celu ustalenia, czy i jakie świadczenia z ZFŚS może otrzymać pracownik. Powyższe informacje pracownik przekazuje pracodawcy w formie oświadczenia.

Podkreślić jednak należy, że w celu weryfikacji wskazanych informacji podanych przez pracownika, pracodawca jest uprawniony do żądania przedstawienia do wglądu przez pracownika dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, np. kopii deklaracji PIT lub innych dokumentów, np. aktów ślubu, urodzenia.

Co jednak bardzo istotne, pracownik jest zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających jego sytuację rodzinną i majątkową w zakresie, w jakim jest to niezbędne do uzyskania świadczeń z ZFŚS. Natomiast pracodawca nie może kopiować przedstawionych mu dokumentów, mają one bowiem służyć jedynie potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu pracownika.


Ustawą wprowadzającą RODO zmieniono także zapis art. 8 ust. 2 ustawy ZFŚS, zgodnie z którym zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej nteresów.

Pracodawca w regulaminie ZFŚS powinien określić, jakie świadczenia przysługują pracownikom i jakie warunki muszą spełnić pracownicy, aby móc je otrzymać. Dodatkowo pracodawca powinien określić, jakie dokumenty będzie zobowiązany przedstawić pracownik, aby potwierdzić swoją sytuację rodzinną i materialną. Jest to o tyle istotne, że pracodawca może żądać od pracownika okazania tylko takich dokumentów, jakie zostały wskazane w regulaminie ZFŚS. Warto zatem zadbać, żeby w regulaminie zostały wskazane te dokumenty, które będą potrzebne do weryfikacji sytuacji pracownika, z tym że powinien to być katalog otwarty, trudno bowiem z góry określić wszystkie dokumenty, jakie mogą okazać się potrzebne (np. PIT-37, ale także inne rodzaje, przykładowo PIT-36, PIT 40A/11A), ponieważ zarówno pracownicy, jak i ich rodziny mogą osiągać dochody z bardzo różnych źródeł.

Podkreślenia wymaga także fakt, że pracownicy w celu uzyskania świadczeń z ZFŚS przekazują swojemu pracodawcy szereg informacji o sobie i swojej rodzinie, w tym zawierających dane osobowe, często także szczególnych kategorii. Należy wskazać, że to pracodawca prowadzący ZFŚS jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez pracowników. Na pracodawcy ciąży więc obowiązek prawidłowego przetwarzania otrzymanych danych osobowych, jak również obowiązek ich odpowiedniego zabezpieczenia, zgodnego z RODO.

W znowelizowanych przepisach ustawy o ZFŚS dodano do art. 8 ust. 1b, zgodnie z którym do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
 

Ważne!

Należy pamiętać, że osoby, które będą u danego pracodawcy obsługiwały ZFŚS, muszą otrzymać odpowiednie pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczących zdrowia. Co więcej, należy
zobowiązać takie osoby do zachowania tajemnicy.

Jest to istotne ze względu na fakt, że takie osoby będą miały dostęp do szeregu bardzo prywatnych informacji dotyczących innych pracowników, takich jak: dochody ich współmałżonków czy też stan zdrowia członków ich rodzin.

Tak szeroki zakres informacji przekazywanych w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby udzielania świadczeń z ZFŚS wywołuje często opór i niezadowolenie wśród innych pracowników, którzy obawiają się podawać tak szczegółowe dane o swojej rodzinie.

Rolą pracodawcy jest więc zadbanie o należyte zabezpieczenie tych danych, nie tylko fizyczne i informatyczne, ale także przede wszystkim organizacyjne. Konieczne wydaje się zatem przeszkolenie pracowników przetwarzających te dane w ramach ZFŚS, w tym wska zanie im ciążących na nich obowiązków oraz zobowiązanie ich do zachowania tajemnicy, z uwzględnieniem rygorów za jej ewentualne naruszenie.

Ponadto pamiętać też należy o tym, że z uwagi na zasadę minimalizacji danych osobowych (wynikającą z RODO) pracodawca powinien domagać się podania danych osobowych tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne do prawidłowego ustalenia sytuacji r...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem