Zmiany w ustawie o prawach konsumenta

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO nowelizuje również ustawę o prawach konsumenta, dodając do niej art. 4a.

Zmiana zakłada, iż administrator danych osobowych będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców wykonuje swoje obo­wiązki informacyjne, które nakłada na niego art. 13 RODO (w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji. Proponowane rozwiązanie ma dotyczyć zarówno umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i umów na odległość, jak i innych umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentem. Warunkiem uznania ww. obowiązków za spełnione będzie jednocześnie to, że osoba fizyczna, której dane dotyczą, będzie miała faktyczną możliwość zapoznania się z tymi informacjami.

Przypomnijmy, iż mikroprzedsiębiorcą jest taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Ustawodawca chce więc uchronić najmniejszych przedsiębiorców przed koniecznością poniesienia wysokich kosztów w związku z koniecznością dostosowania się do przepisów RODO.

Proponowane rozwiązanie dotyczące wywieszenia informacji w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienia informacji na stronie internetowej nie może być zastosowane u mikroprzedsiębiorcy, który:

  • przetwarza dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (czyli dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby),
  • udostępnia dane szczególnych kategorii wskazane wyżej, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udostępnienie swoich danych albo udostępnienie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze.