Zmiany w ustawie o prawach konsumenta

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO nowelizuje również ustawę o prawach konsumenta, dodając do niej art. 4a.

Zmiana zakłada, iż administrator danych osobowych będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców wykonuje swoje obo­wiązki informacyjne, które nakłada na niego art. 13 RODO (w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji. Proponowane rozwiązanie ma dotyczyć zarówno umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i umów na odległość, jak i innych umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentem. Warunkiem uznania ww. obowiązków za spełnione będzie jednocześnie to, że osoba fizyczna, której dane dotyczą, będzie miała faktyczną możliwość zapoznania się z tymi informacjami.

Przypomnijmy, iż mikroprzedsiębiorcą jest taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Ustawodawca chce więc uchronić najmniejszych przedsiębiorców przed koniecznością poniesienia wysokich...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem